نشریه(شرتو) با عمل به رسالت مطبوعاتی ،دردست مردم بهبهان ومنطقه آفتابی شد.

نقش مطبوعات درتوسعه همه جانبه جوامع، همواره براساس میزان تاثیرا ت مثبت درجهان پیشرفته درگفتار ونوشتار تکیه کلام بنده بوده ولی به دلایل مختلف مردم شهرماازاین فرصت آنگونه که باید بهره نبرده اند.اما به لطف خداوهمت مدیران محترم هفته نامه های شرتووندای بهبهان (آقایان حاج شریعتی وقره غانی)وجوانان غیرتمندوب نویس طلسم انحصارات خبری دربهبهان شکست تامردم بااعتمادبه این رکن چهارم توسعه فرصتهای ازدست رفته را نیزباز یابندوباورکنندکه حرف حساب جواب ندارد.بازتاب چاپ خلاصه ای از مطالب حوادث منصوریه در سایت منصوریه .بشیرنذیروبهبهان شهر با آن تحلیلهای آگاهنه چنان تاثیرگذار.غافلگیرکننده وفراگیربودکه باورش تصورنمی شد. این نشریه امشب به دست من رسید ولی ازهمان روزاول که به چاپ رسیدازطرق مختلف نتایج آنراشاهدبودم.ایکاش آنهاییکه درگیر این ما جرا هاهستنددسترسی به همه مطالب پیدا میکردند تابیشتر متوجه بیهوده تلف شدن عمرو جوانی خودمیشدند.افراددلسوزوصلح طلب زیادی طی این چندروز بابنده تماس گرفته و برای جلسات مختلف دعوت نموده اند.بنده هم باتمام وجود برای به دست آوردن آرامش دریغ نداشته ام .طبیعی است باوحدت بین مردم ومسئولین وروشنگری بهانه ای برای ناامنی باقی نخواهندماند.بلاخره این رویکرد نشریه شرتوومتنوع ساختن مطالب آنرا خصوصأاختصاص ستونی به وب نویسان متعهدرا باید به فال نیک گرفت .بنده طی مطلبی ضمن تبریک به مدیرنشر یه شرتو یادآوری نموده ام که اگر مردم احساس کنندمطالب نشریه درسرنوشت آنها موثر است تحقیقأتهیه آنرادرلیست خریدسبدکالای روزانه خود قرار خواهندداد.درپایان وظیفه خودمیدانم ازطرف مردم صبورمنصوریه ازدست اندر کاران این هفته نامه وزین خصوصأآقای قره غانی تشکروقددانی بنمایم وبرای ایشان وهمکارانشان سالی توام باسلامتی .نشاط وموفقیت آرزومندم.