جوانان منصوریه درروز طبیعت میزبان ریش سفیدان بودند.

روزیازدهم فروردین توسط یکی ازدوستان دلسوزکه ازخانواده معززشهدا هم هستندباخبرشدم که جمعی از جوانان منصوریه قصددارندروزسیزدهم (سیزده بدر)دریکی ازباغهامراسمی داشته باشند .ودرحدتوان وامکاناتشان هم افرادی رادعوت نموده اند.ازجمله بنده.آنبرادرمان گفت:اگر میتوانیدشرکت کنید وصحبتی هم با ایشان داشته باشید.من گفتم دراین روز معمولا مردم باخانواده هایشان به اطراف شهر میروند.ازطرفی حیف است که ازاین فرصت برای حفظ آرامش استفاده نشود.ولی ممکن است موقعیت مناسب نباشد.اوگفت جوانان مصمم به انجام این کار هستندوبعضی مسوولین را هم دعوت نموده اند.روزسیزدهم من وقتی دیدم این جوانان با شوروشوق وصف ناپذیری سرگرم تدارکات هستندباحاج آقانقی زاده تماس گرفتم وبه اتفاق هنگام اذان ظهردرجمع تقریبأسه نسل از مردم منصوریه قرارگرفتیم.ریش سفیدانی درآن مراسم باشکوه حاضرشده بودندکه فرزند فرزندان آنها هم حضورداشتند.صدای دلنواز اذان که طنین انداز شد،وضوی دست جمعی حاضرین درکنارجدول آب روان درون باغ وحضورروحانی جوان وپرنشاط منصوریه(حجت الاسلام احمدی مهر)حال وهوای مراسم راملکوتی نموده بود.آقای احمدی مهرازجمله روحانیونی است که علاوه برانجام فرائض دینی با تمام وجود خودراوقف ارشادجوانان.حل اختلافات وریشه یابی مشکلات نموده است.