منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

آتش زیرخاکستر
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۳  کلمات کلیدی:

سریال آشوبهای ویرانگر منصوریه ظاهرأتمام شدنی نیست.!روز دهم تیرماه دونوجوان موتورسوارازدوطرف درگیریهای قبلی باهم تصادف میکنند.همین تصادف ساده بهانه آشوبهای جدید میشود.آشوبهایی که خسارات آن از هرنظرنسبت به دوره های قبل بیشتر بوده .مانورهای مسلحانه درچندین نوبت توام با تیراندازی به منازل مسکونی که منجر به مجروح شدن چندین نفر گردیده.جالب اینجاست که طی دوشبانه روز هر که هرچه دلش خواسته کرده و............!!لذاازآنجاکه خیلی از همشهریان مایلند بدانند ریشه این اختلافات چیست ابتدا اشاره ای به اصل این موضوع مینمایم.خوشبختانه ریشه این اختلافات ملکی یا ناموسی نیست.بلکه میشود گفت یک اختلاف قومی یافرهنگی است.البته بیکاری .تجرد.و.....هم مزید برعلت هستند.از آنجاکه درآخرین با ردرگیری با دخالت مسئولین وتشکیل یک هیئت تحقیق انتظار میرفت به اختلافات پایان داده شود.اما علیرغم مصوبه این هیئت که خواستار شناسایی عوامل تیراندازی به ترانس برق ومنازل مسکونی وپرداخت خسارت به آسیب دیدگان هیچ اقدام موثروبازدارنده ای ازسوی نهادهای ذیربط مشهودنیست .شاید همین امر باعث شده که عده ای به خود جرات داده ومجددابرای سلطه برمردم آنها را مرعوب ساخته ویکه تازی میکنند.امیدوارم تا دراین میان خون بیگناهی ریخته نشده با برهم زنندگان نظم عمومی به صورت جدی وحین ارتکاب جرم برخورد شودتاآرامش واعتمادبه اهالی منصوریه برگردد.