ایرجعلی بهمن پور آبشارزیبای منصوریه که هم اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده.خدمت همه همشهریانم درمنصوریه خصوصأجناب آقای مهندس فرزادخلفی وخانم مهندس زهراخرمیان ودیگردوستانی که خودرا معرفی ننموده اندو با پیامهای زیبا وامیدوارکننده خودمرا مورد لطف قرارداده اند،خاضعانه سلام عرض میکنم وازاینکه دیرمتوجه پیامهایتان شدم عذرخواهی مینمایم.عزیزانم درمورد منصوریه ،ناکامیها،موفقیتهاوظرفیتهای بالقوه اش یک سینه سخن دارم.چشم ازاین به بعدبیشتر خواهم نوشت.سعی میکنم دراسرع وقت درموردماجرای وقف منصوریه بیشتر اطلاع رسانی کنم چراکه دیدم زهرا خانم درپیامی برای یک سایت که یکجانبه به نفع واقف مطلب نوشته بودکه ازاین موضوع اطلاع چندانی نداشته است.شما حق دارید قصور ازامثال مااست.