زردآلوی منحصربه فردمنصوریه اولین میوه ای که اردیبهشت ماه به بازارمآید

 ماجرای وقف املاک منصوریه موضوعی است که بیش از 30 سال است ذهن مرابه خودمشغول کرده.درحدود15 سالی که به صورت افتخاری درمنصوریه خدمت مینمودم بارها به فکر حل این موضوع هم افتادم.اما آنروزها اولویت آب آشامیدنی،کمبودفضای آموزشی خصوصا دبیرستان دخترانه،بهداشت و....بود.البته ازمسئله اوقاف هم غافل نبودیم.تاجایی که به وسیله برادرعزیزم جناب دکتروکیلی بارئیس وقت حج واوقاف کشورارتباط برقرارکردیم وایشان برای رفع مشکل قول همکاری دادند.ازاینروجلسه ای درحضوردکتربا ریش سفیدان جهت اعزام چندنفربه تهران تشکیل دادیم که نیمه کاره رهاشد.البته سنت حسنه وقف اگربراساس تعالیم عالیه اسلامی باشدواهداف واقف خداپسندانه وجاری باشدکه رعایت مفادآن بایدنصب العین همه درتمام اعصارباشد.اما اگرمثل آنکه بیش از صدسال است درمنصوریه به نام امام حسین(ع)وبه کام دیگران است ومانع توسعه ورونق اقتصادی منطقه گرددبایدبااستعانت ازمحضرعلمای اعلام ودولت خدمت گذاربابازنگری ازاصل وقف نامه وواقف آن که ازطرف دولت والی بوده درصورتیکه طبق شرایط وقف به نقل ا زسایت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان واقف بایدمالک موقوفه باشدوایشان حق وقف نمودن ملک مردم رانداشته.ماوقتی به شخصیت واقفان درتاریخ نگاه میکنیم افرادزیاری را میبینیم که خالصانه اموال خودراوقف کرده اند.درراس آنها حضرت علی (ع)است که چاه های حفرشده به دست خودوباغاتش راوقف نموده که هنوز مورداستفاده عموم قرار میگیرند.بنده انشاءالله درادامه مطلب بااستفاده ازمتن وقف نامه واینکه اصلا این دانگ وقفی طی سندی یک دانگی به مردم منصوریه فروخته شده ومبلغ آنرا اداره اوقاف دریافت نموده وپس ازتغییر قانون هم هرگز آنرا برگشت نداده بیشتر توضیح خواهم داد.