ماجرای وقف منصوریه از انجاآغاز می شود که به نقل ازکتاب فارس نامه ناصری ،خانواده (میرزامنصورخان) به واسطه کمک به فتحعلی شاه قاجاردرجنگهای داخلی کلانتری بهبهان وکهگیلویه را به دست آوردند.میرزا منصورخان وقتی میبیندکه مردم بهبهان هیچ آبی برای زراعت وشرب به غیر ازآب باران ندارندبه فکرلای روبی یا به قول خودشان تنقیه قنات ازکارافتاده منصوریه می افتند.وقتی موفق به این کارمیشوندبه فکرتصاحب قنات واراضی زیرکشت آن میافتد.حال اینکه این قنات تاریخی حداقل 1400 سال قفبل از اوتوسط قبادابن فیروزساسانی که گویا بنیان گذارارجان هم بوده بامهندسی خاصی احداث گردیده ومیرزا فقط آنرا لایروبی کرده بود.ازاینروبا زیرکی تمام طی نامه ای به فتحعلی شاه ضمن یادآوریاهمیت خانواده خوددرسرکوب مخالفان دولت موضوع خدمات خوددرراه اندازی قنات را هم پیش میکشد.شاه هم به پاس سرکوب مخالفان سلطنت ازکیسه خلیفه قنات را به اومیبخشد.میرزاهم با .........استفاده ازاین موقعیت وقف نامه ای تنظیم میکندوبه تبع آن حدود000/000/20هکتارزمین رابه تصرف خوددرمیآورد.این وقف نامه مقدمه ومؤخرات زیادی دارداما نیت اصلی واقف درچندسطرذیل خلاصه میشود.

موقوفه تقسیم آن به این شکل است:
موقوفه‏ مذکور، ترکیبی از وقف عام و خاص است و واقف، کل اراضی نامبرده را شش دانگدان قرار داده به نحوه‏یکه:. یک دانگ به جهت مصرف حضرتی ابی‏عبدالله الحسین و علی بن موسی الرضا، علیهماالسلام، اعم از مصارف عزاداری و کمک به زایرین آن حضرت؛
2. یک دانگ به جهت مخارج مهمانخانه‏ی ارشد اولاد واقف که بعد از وی متولی موقوفه خواهند بود و منافع آن بالاخص باید به مصرف متکدیان و در راه‏ماندگان برسد؛
3. سه دانگ از کلیه‏ی املاک به جهت اولاد مذکور واقف سلفا عن سلف؛
4. یک دانگ از کلیه‏ی املاک به جهت اولاد اناث واقف سلفا عن سلف. البته سؤالی در مورد چهارم پیش آمد که جوابی بر آن نیافتم، و آن اینکه طبق تحقیق به عمل آمده، بهره‏ی زنان بعد از مرگ قطع می‏شود و بهره‏ای به اولاد ایشان
نخواهد رسید، ولی بهره‏ی پسران لا ینقطع است؛ یعنی بعد از مرگ، فرزندان آنان را نیز شامل می‏شود و حال آنکه قید «سلفا عن سلف» برای دختران و پسران در وقف‏نامه یکسان آمده است!
مطلب مهم دیگری که نباید مسکوت بماند اینکه، واقف اولویت مصرف درآمد و عایدی موقوفه را چنین قرار می‏دهد که باید در وهله‏ی اول صرف تعمیر قنوات و زراعت و آبادانی رقبات موقوفه گردد و مابقی را طبق تقسیم‏بندی مذکور پخش کنند.

حال توخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل تاتکمیل مطلب.