پیام دردمندانه شما چون بارحقوقی داره ازانتشارآن معذورم.البته نکاتی ارآن را قابل تامل میدانم.اولا حضورشمارابه فال نیک میگیرم وخیرمقدم عرض میکنم. دوم اینکه مهاجرت دلایل زیادی داردکه ممکن استآنچه شما ن.شته اید هم یکی ازآنهاباشد.سوم اینکه بنده فکرمیکنم شمانسبت به افرادازشنیده واحساسات جوانی بهره برده ای .بنده خواهش میکنم اگردرخودتوان خدمت میبینی ازحالاعملاواردمیدان انتخابات شورای بعدی شو.اگروقت داری درموردعمران وآبادی درسه دهه گذشته منصوریه وافرادموثردرآن بیشترتحقیق فرما.متشکرم.