منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شهرمنصوریه
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۳  کلمات کلیدی:

با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی،

ایرجعلی بهمن پور

بزودی منصوریه شهرمیشود

مجلس شورای اسلامی امروز2/12/1388طی مصوبه ای مهم لایحه ارتقاء روستاهای واجدشرایط به شهرراتصویب نمود.عنوان اصلی مصوبه به این شرح است.روستاهای مرکز بخش باهرجمعیتی وروستاهای بالای 3500نفرباپیش نهادوزارت کشورشهرمیشوند.بااین حساب منصوریه که بالای 6000نفرجمعیت داردودارای تمام شاخصه های لازم جهت ارتقاءبه شهراست وسالهااست مردم صبورومتدین آن بااهدا 15هکتارزمین جهت اماکن اداری وزیرساختهای شهری وهمیاری درطرحهای عمرانی وآموزشی صلاحیت وعلاقه مندی خودرابه اثبات رسانده اندبی صبرانه چشم انتظاراقدام فرماندارمحترم ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی که پیش ازاین نیز مجدانه پیگیر این موضوع بوده اندمیباشند.