منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

پاسخ به چندسوال دوستان
ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت همشهریان عزیز خودم درمنصوریه وتشکرازحضورایشان درسایت خودشان ضمن استقبال واستفاده ازنظرات ارزنده ونکته سنجانه دوستان وظیفه خودمیدانم به پرسشهای آنها درحدتوان پاسخ بدهم.

یکی ازدوستان ازوضعیت نابه سامان منصوریه نوشته وگفته که من اگردرشورا باشم بهترکارمیکنم.دوست عزیز همه مامیدانیم که منصوریه به هیچ عنوان درجایگاه واقعی خودقرارنگرفته وازاستعدادهای موجودخوب استفاده نشده وجوانان مازمان راازدست میدهند.پیشنهادبنده به ایشان این است که اگرتوان وعلاقه به خدمت دارندازهم اکنون شروع کنندودرامورواردشوند.منصوریه جابرای کارزیاددارد.دراین صورت مردم هم به ایشان رای خواهندداد.

عزیزدیگری نوشته اندچراازماجرای شب عاشورانمینویسید؟شب وروزعاشورای منصوریه ازنظر عزاداری امام حسین(ع) درکشورکم نظیراست.حق باشما است بنده بایدبه تصویرمیکشیدم.

دوستی هم ازنبودن عابربانک شکایت دارند.منصوریه استحقاق واستعداد چندین بانک وعابربانک رادارد.امابایدزمینه این کارآماده شود.همین اتفاقات اخیرازبسیاری جهات به ضررمنصوریه تمام شده ونوعی دلسردی به وجودآورده.امیدوارم با ارتقاءمنصوریه به شهروتدبیربزرگان همه مشکلات حل شود.