باسلام خدمت همشهریان عزیز خودم درمنصوریه وتشکرازحضورایشان درسایت خودشان ضمن استقبال واستفاده ازنظرات ارزنده ونکته سنجانه دوستان وظیفه خودمیدانم به پرسشهای آنها درحدتوان پاسخ بدهم.

یکی ازدوستان ازوضعیت نابه سامان منصوریه نوشته وگفته که من اگردرشورا باشم بهترکارمیکنم.دوست عزیز همه مامیدانیم که منصوریه به هیچ عنوان درجایگاه واقعی خودقرارنگرفته وازاستعدادهای موجودخوب استفاده نشده وجوانان مازمان راازدست میدهند.پیشنهادبنده به ایشان این است که اگرتوان وعلاقه به خدمت دارندازهم اکنون شروع کنندودرامورواردشوند.منصوریه جابرای کارزیاددارد.دراین صورت مردم هم به ایشان رای خواهندداد.

عزیزدیگری نوشته اندچراازماجرای شب عاشورانمینویسید؟شب وروزعاشورای منصوریه ازنظر عزاداری امام حسین(ع) درکشورکم نظیراست.حق باشما است بنده بایدبه تصویرمیکشیدم.

دوستی هم ازنبودن عابربانک شکایت دارند.منصوریه استحقاق واستعداد چندین بانک وعابربانک رادارد.امابایدزمینه این کارآماده شود.همین اتفاقات اخیرازبسیاری جهات به ضررمنصوریه تمام شده ونوعی دلسردی به وجودآورده.امیدوارم با ارتقاءمنصوریه به شهروتدبیربزرگان همه مشکلات حل شود.