منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انگور(تیرس)منصوریه
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳۱  کلمات کلیدی:

 

انگورسرخو.نوروزی.کیکوویسی.

کوهی.محمودی.نایلونی.گردلو.

کشمشی وعسکری.ازانواع انگورهای سرخ وسفیدی هستندکه درباغات منصوریه وجوددارند.انگورسرخوکه ملاحظه میشودونوروزی تقریبا 20 روزقبل ازبقیه به ثمرمیرسند.

 

یاد  او شوول  قشنگ ،خو سرکپر......................یادش بخیر

نغمه های دلربا وخوش گلرنگ رزل....................یادش بخیر

 مردم منصوریه درگذشته ای نه چندان دور،درچنین روزهایی که به پایان برداشت زردآلونزدیک میشدندکم کم کپر(گهه )خودرادروسط درختان انگوربه عنوان تخت خوابی مطمئن برپا میکردند.چراکه انگوربرخلاف زردآلوکه نیاز به نگهبانی شبانه ندارد،علاوه برسهل الوصول بودن برای سرقت،برای جانوران وحشی مثل روباه ،گراز و...هم خوراکی آماده بود.ازاین روباغبانان برای حفاظت از محصولات خودنزدیک به دوماه شبهادرباغ میخوابیدند.البته بیشترجوانان این مسئولیت رابه عهده میگرفتد.شروشورجوانی به آن شبها حال وهوای خاص وفراموش نشدنی می بخشید.چه شبهایی که تاصبح کسی نمی خوابید.نغمه های دلنواز قناریهای وحشی،هوای دلپذیرشبهای بهاری ،بوی عطرگلهای کنارجویبارها،فراغت ازفضای محصورمحل زندگی درروستاودیداردوستانی که هرکدام روزها درپی کارخودبودندغنیمتی بودتا شادمانی جوانان رادوچندان کند.

ازآنجاکه درفصل زردآلووانگورمنصوریه، هیچ میوه ای دربازار یافت نمیشدمردم منصوریه همیشه ازنظراقتصادی موقعیتی به مراتب بهترازدیگرمناطق داشتند.زدآلو وانگور منصوریه علاوه بربهبهان وشهرواستانهای همجواربه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادرمیشد.البته فراوانی آب وزمین مناسب هم مزیدبرعلت بود.