منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

وصیت پدربه پسر
ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٢  کلمات کلیدی:


 وصیت زرتشت پیامبر به پسرش 
 


-آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده، رنج و اندوه مبر.
-قبل از جواب دادن فکر کن.
-نه به راست و نه به دروغ قسم مخور.
-به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو.
-تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما.
-کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.
-فرمان خوب بده تا بهره خوب یابی.
-بی‌گناه باش تا بیم نداشته باشی.
-سپاس‌دار باش تا لایق نیکی باشی.
-با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی.
-راستگو باش تا استقامت داشته باشی.
- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.