---

امروز, 18:43

 

بادرایت وآینده نگری فرماندارونماینده بهبهان ،بازگشت مغزها به این شهرکلیدخورد.

بلاخره انتظارها به سررسیدومردجنگ وسازندگی دردهه 60 (مهندس حاج علی جعفری زاده )باقبول مسئولیت مدیرعاملی شرکت سیمان بهبهان به نیت خدمت وجبران عقب ماندگیها خصوصا درصنعت سیمان ،به زادگاهش بازگشت.شرکت سیمان بهبهان که ازقدیمی ترین کارخانجات کشوراست هنوزبه علت اختلافات وناهماهنگی مسئولین دهه گذشته به صورت تک واحدی اداره میشود.درحالیکه دردوره مدیریت قبلی مهنس جعفری زاده توسط نماینده ولی فقیه دراستان کلنگ طرح توسعه آن به زمین زده وبخش عمده ای از کارهای زیربنایی آن انجام گردید.ولی متاسفانه باانتقال مشکوک مهندس به تهران همه چیز به فراموشی سپرده شدتااینکه بلاخره باتلاش ورایزنی نماینده شهروفرماندارکاربه کاردان سپرده ومهندس که طی این سالهابامدیریت درتاسیس سیمان فیرزکوه.یزد.درود و.....به صنعت سیمان درکشور خدمات فراوانی نمودعاشقانه به زادگاهش برگشت.

مهندس جعفری زاده مدیری است که موفقیت کارکنان رادررضایت جمعی شهروندان میداند.   با آرزوی موفقیت برای ایشان وکلیه مدیران شهری بزودی بیشتردررابطه با روحیات وتواناییهای ایشان خواهم نوشت.

ازخدمات بیدریغ ایشان به منصوریه میتوان به کمکهای فراوان به راه اندازی آبرسانی.ساخت دبیرستان دخترانه.واگذاری یکدستگاه تراکتورجهت شهرداری خودگردان منصوریه.برق .لوله کشی ودرختکاری قبرستان منصوریه.کمک فراوان به مساجدمنصوریه.تعمیرات همه ساله ساختمان وتجهیزات مدارس منصوریه.بکارگیری همزمان بیشاز20 نفرازجوانان بیکارمنصوریه درسال 70.نصب سایه بان درایستگاههای منصوریه.آماده سازی کوچه وخیابانهای منصوریه جهت آسفالت.دستگیری مستمندان ......نام برد.