درروزکارآفرینی وآموزشهای فنی وحرفه ای ضمن تبریک این روزودعوت جوانان عزیز منصوریه ای به استقبال ازآموزشهای فنی وحرفه ای،یادآوری میشود:هم اکنون حدود14 سال ازتاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای منصوریه میگذرد.دردهه 70 که دوران شکوفایی منصوریه بودومردم منصوریه بیش از12 هکتارزمین جهت سازندگی دراختیار مسئولین گذاشتند.پس ازساخت دبیرستان بزرگ دخترانه توسط مهندس جعفری زاده که هم اکنون راهنمایی ودبیرستان دخترانه ازآن استفاده میکنند.باتلاش نماینده وقت مرحوم حاج زارعی (ره)مجوز ساخت آموزشگاه فنی وحرفه ای نیزبرای منصوریه گرفته شد.مردم که باکمال میل زمین دراختیار این سازمان گذاشتندانتظارداشتندجوانان مستعد منصوریه بااستفاده از تجهیزات آن مهارتهای فنی جهت جذب دربازارکارراکسب نمایند.دستگاههای آموزشگاه شامل دستگاههای تراش،دریل و....واردآموزشگاه هم شد.ولی معلوم نشدبه چه علت شبانه آنرا بارگیری وبه شهرستان برخورداردیگری ازاستان حمل نمودند!!!!!!!!بنده درهمان وقت طی چاپ مطلبی درویژه نامه کیهان آن عمل رادهن کجی به مردم منصوریه تلقی وخواستاربازگرداندن تجهیزات شدم.ازطرفی جوانان باامضاءنامه ای خواستاردراختیارگذاشتن سالن برای استفاده ورزشی تا تجهیز آن شدند.بعدازآن بودکه سازمان فنی حرفه ای جهت رفع تکلیف آنرابه آموزشگاه گلدوزی .خیاطی و...تبدیل نمود.

هرچندجوانان منصوریه ازمزایای سرنوشت ساز این آموزشگاه محروم شدند،اما عده ای از خواهران مادرآن دوره هایی را گذراندند.البته برای جبران مافات هنوزهم دیرنشده .امیدوارم سازمان  آموزشهای فنی وحرفه ای بابازگرداندن تجهیزات آموزشگاه حق ضایعه شده مردم منصوریه رابه آنهابازگرداند.وقسمتی رانیزجهت آموزش خواهران درنظربگیرند.

انشاءالله.