راهنمایی‌های ساده زیر را برای شاد بودن به خاطر بسپارید:

 

1. قلبتان را از نفرت و کینه خالی کنید.

 

2. ذهنتان را از نگرانی‌ها آزاد کنید.

 

3. ساده زندگی کنید.

 

4. بیشتر بخشنده باشید.

 

5. کمتر انتظار داشته باشید.