منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

خبر های خوش آقای فرماندار
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۸  کلمات کلیدی:

مدتهااست که  موضوع شهر شدن منصوریه به دلایل شرایط اجتماعی،فرهنگی،جمعیتی وقابلیتهای اقتصادی موردتقاضای اهالی ومدنظرمسئولین واقع شده وبارها اززبان فرماندارمحترم شنیده شده که نامه آن بانظرمثبت مسئولین شهرستان واستان به هیئت دولت ارسال گردیده .نماینده محتم شهرستان بارهاگفته انددروزارت کشورپیگیری شده وبانظرمثبت به هیئت دولت رفته ،ولی متاسفانه ازنهایی شدن آن خبری نیست وهمانگونه که بارها گفته شده قوانین روستایی نظربه دلایل فوق وترکیب جمعیتی منصوریه دیگردراین منطقه کارساز نیست.لذا امروزطی تماسی تلفنی با آقای توفیقی فرماندار محترم بهبهان به مناسبت تبریک هفته دولت ،ایشان خبرهای خوشی هم برای اهالی منصوریه داشتند که حاکی از شهر شدن این روستا در آینده ای نزدیک است.آقای فرماندارباخوشحالی اظهارداشتند:طی نامه ای که از طرف استانداری به فرمانداری رسیده ، روستای منصوریه از محدوده شهرستان بهبهان خارج شده است.که این خود می تواند مقدمه ای بر شهر شدن منصوریه باشد .امیدواریم این امر هرچه سریعتر محقق شود.

طی چند ماه اخیر این چندمین خبر خوش آقای فرماندار برای اهالی منصوریه است. اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار به آبرسانی منصوریه،تسریع در امر تعریض جاده منصوریه به بهبهان و البته جبران خسارات وارد شده به باغ ها و در آخر هم که موضوع شهر شدن این روستا.

دیگر خبر خوش آقای توفیقی که البته خبر خوشی برای همه اهالی بهبهان است، افتتاح جایگاه CNG گاز  در چند روز آینده است.ایشان با پیگیری های خود این جایگاه را که کار تکمیل آن به کندی پیش میرفت به مرحله بهره برداری رسانده اند تا دیگر شاهد صف های طولانی در جایگاه CNG   نباشیم.انشاءالله