انگور(تیرس)منصوریه

 

انگورسرخو.نوروزی.کیکوویسی.

کوهی.محمودی.نایلونی.گردلو.

کشمشی وعسکری.ازانواع انگورهای سرخ وسفیدی هستندکه درباغات منصوریه وجوددارند.انگورسرخوکه ملاحظه میشودونوروزی تقریبا 20 روزقبل ازبقیه به ثمرمیرسند.

 

یاد  او شوول  قشنگ ،خو سرکپر......................یادش بخیر

نغمه های دلربا وخوش گلرنگ رزل....................یادش بخیر

 مردم منصوریه درگذشته ای نه چندان دور،درچنین روزهایی که به پایان برداشت زردآلونزدیک میشدندکم کم کپر(گهه )خودرادروسط درختان انگوربه عنوان تخت خوابی مطمئن برپا میکردند.چراکه انگوربرخلاف زردآلوکه نیاز به نگهبانی شبانه ندارد،علاوه برسهل الوصول بودن برای سرقت،برای جانوران وحشی مثل روباه ،گراز و...هم خوراکی آماده بود.ازاین روباغبانان برای حفاظت از محصولات خودنزدیک به دوماه شبهادرباغ میخوابیدند.البته بیشترجوانان این مسئولیت رابه عهده میگرفتد.شروشورجوانی به آن شبها حال وهوای خاص وفراموش نشدنی می بخشید.چه شبهایی که تاصبح کسی نمی خوابید.نغمه های دلنواز قناریهای وحشی،هوای دلپذیرشبهای بهاری ،بوی عطرگلهای کنارجویبارها،فراغت ازفضای محصورمحل زندگی درروستاودیداردوستانی که هرکدام روزها درپی کارخودبودندغنیمتی بودتا شادمانی جوانان رادوچندان کند.

ازآنجاکه درفصل زردآلووانگورمنصوریه، هیچ میوه ای دربازار یافت نمیشدمردم منصوریه همیشه ازنظراقتصادی موقعیتی به مراتب بهترازدیگرمناطق داشتند.زدآلو وانگور منصوریه علاوه بربهبهان وشهرواستانهای همجواربه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادرمیشد.البته فراوانی آب وزمین مناسب هم مزیدبرعلت بود. 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
شهيد گمنام

خرمشهر را خدا آزاد كرد ياد سكوت پرصداي مناجات بخير ياد شب هاي كمين بخير ياد ايستاده جان دادن بخير ياد حاجي بخير آري چه زود فراموش مي شوند خوبيها در ميان بديها و اينك تو اي منصوريه بايد روزها را بدون خوبي ها طي كني ببين چه زود رهايت كرديم و ماندي تنها با آشفته بازار حاجي مسلك ها قران كريم : آيا مردم را به نيكي دستور ميدهيد و خود را فراموش ميكنيد

شهيد گمنام

با سلام لطفا در مورد شركت هاي هرمي مطالبي در وبلاگ خود بگذاريد مثل اينكه بعضي از دوستان هم روستاييمون در اين مورد اطلاعاتي نداشتند و در دام آنها گرفتار شدن و شايد هم ......