مقصرابطال شورای شهرمنصوریه کیست؟

طبق اظهارات رئیس محترم هیئت نظارت شهرستان بهبهان(آقای بخردی)افزایش 25%آرای ماخوذه دلیل ابطال است.حال به متن ماده 63قانون انتخابات شوراها توجه فرمایید.


ماده ۶۳ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

آقای بخردی امیدوارم بامطالعه این ماده قانونی وبادرنظرگرفتن تبعات بازدارنده شهرنوپای منصوریه ازکاروان توسعه درحکم ابطال تجدیدنظرصورت بگیرد.چراکه اگرتخلف صورت گرفته باشد .طبق این ماده قانونی ضعف وسهل انگاری ازهیئت نظارت بوده است وبایدمتخلفین به دلیل عدم رعایت قانون مجازات شوند.نه مردم نجیب منصوریه.اگرتخلفی هم آنگونه که شما تفسیرنموده ایدصورت نگرفته است وهیئت نظارت به ناحق مردم منصوریه راازحق طبیعی خودمحروم نموده است .تافرصت باقی است جبران مافات نمایند.که مرضی رضای خداوندمتعال است ان شالله

/ 0 نظر / 31 بازدید