روز

اول ماه مه (11 اردیبهشت) روزجهانی کاروکارگر برجامعه کارگری مبارکباد.

تاریخ اجتماعی بشرهمواره باواژگانی چون:پادشاهان وغلامان،آزادان وبردگان،اربابان ورعایا،کارفرما یان وکارگران ،مرفه هان ومحرومان ، داراوندار،غنی وفقیرعجین است .اماپیشرفتهای علمی،فرهنگی وصنعتی طی چندقرن اخیرموجب شد تا محرومان باتحصیل علم وفداکاری اغنیارامجبوربه  تغیراتی درنوع رفتار،و تاحدودی شرایط زندگی خود بنمایند.نمونه بارز آن به رسمیت شناختن تشکیلات کارگری وتعیین روزی به نام روزجهانی کارگراست که نتیجه دهها سال مبارزه مستمرجامعه کارگری باسرمایه داران مرفه بود ،که هیچ حدو مرزی برای ساعت کاروپرداخت دستمزدبرای خودقائل نبودند.حداقل روزانه 12الی 16 ساعت ازکارگران کار میکشیدند ودستمزدی معادل پرکردن شکم کارگران وخانواده آنها با نان خالی هم نمی پرداختند.اولین تشکلی که برای مبارزه با این استثمارگران به ثبت رسیده تشکیلاتی به نام شوالیه های کارمتشکل از 9 نفرخیاط درآمریکابوده که باشعار(آسیب به یک نفرآسیب به همگان است) کارخودرادرسال 1869میلادی آغاز نموده اند.البته قبل ازاین تاریخ مبارزات زیادی صورت گرفته ولی مقطعی  بوده اند.تعیین 8ساعت کاردرروز،تخصیص مرخصی سالانه ،تعیین حداقل مزد،بیمه کارگری.تشکیل سندیکاها و....ازمزایای به رسمیت شناختن جامعه کارگری است.اما آیا باگذشت حدود150 سال ازآن تاریخ ونوشته شدن قانونهای کارکه اولین آن درسال 1336 درکشورما به تصویب رسیدوتغیرات اساسی درآن قانون به نفع کارگران درسالهای اخیر،مشکلات جامعه کارگری راکاملا برطرف نموده؟متاسفانه باید عرض کنم پاسخ منفی است.بازهم اغنیا باترفندهای خاص وسوءاستفاده ازبیکاری لجام گسیخته درکشورودورزدن قانون، حقوق حقه کارگران رازیرپامیگذارندوکارگران هم ازترس اخراج، یاحرفی نمیزنندویا اگرهم بزنندبجایی نخواهدرسید.چون آنها فکرآنروزراهم کرده اند.دراین میان زنان جامعه مظلومترواقع شده اند.درکارگاههای کوچک،دفاترشرکتهاو...اکثرأبدون هیچ مزایا وحق بیمه ای یکماه دردوشیفت صبح وعصربرای50 الی 100هزارتومان زندگی خودراتلف میکنند!!هزاران وشایدمیلیونها نفرتحت عنوان موقت زیرنظرپیمانکاران اصطلاحأتامین نیروی انسانی بدون امنیت شغلی وبادریافت حداقل مزایا درصنایع کارمیکنند.که حتی رئیس جمهورمحترم مملکت دوسال است فریاد میزند چراحق این کارگران را کسی به نام پیمانکار میخورد که درامورکاری اوهیچ نقشی ندارد؟مگرگوش آنها بدهکاراست؟کاری که قبلا با100 نفراداره میشده رادرمناقصه میگذارندوبدون رعایت قوانین مناقصه انتظاردارندپیمانکاربامعادل حقوق 30 نفرآنرااداره کند.!اگرقبول کنیم که ازاین 100 نفرحداکثر20 نفرمازادبوده اند،تکلیف 50 نفردیگرچه میشود؟شماراهی بجز نپرداختن حق وحقوق کارگرسراغ دارید؟اسم این کارهاراهم میگذارندتعدیل نیرو.بهره وری و...متاسفانه این حرکات بجز بی انگیزگی،افزایش بیکاری ،بی اعتمادی ،فسادودلسری نتیجه ای دربرنخواهدداشت.امیدوارم رئیس جمهورمحترم خصوصأ هنگام اجرای طرح تحول اقتصادی حرکات سرمایه داران رابیش ازپیش زیرنظرداشته باشندوبالغومجوزهای تامین نیروی انسانی صدهاهزارنفرکارگرشاغل درصنایع راکه دارای سوابق طولانی حتی 20 ساله هستندراازبلاتکلیفی نجات دهند. انشاءالله.

/ 1 نظر / 2 بازدید
امین

با سلام خواستم بگم چرا در مورد اتوبان بهبهان منصوریه مطلبی ننوشتی و بگی که دارن باغای مردم رو مفت و مجانی از تو چنگشون در میارن