دفن میراث فرهنگی منصوریه

چراما نسبت به حفظ میراث فرهنگی وتاریخی خودبی تفاوتیم؟

 

آثارفرهنگی تاریخی ،معرف سطح آگاهی وسبک زندگی مردم زمان خودمیباشند.آنچه مسلم است واسنادرسمی منصوریه هم مؤیدآن است منصوریه بازمانده ارجان است.بارون دوبد(جهان گرد)روسی درسفرنامه خودمینویسدشهرک منصوریه برویرانه های ارجان ومصالح بجای مانده ازآن شهرساخته شده است.چرااین جهانگرددرحدود 100سال پیش ننوشه روستای منصوریه؟غیرازاین است که تعدادخانوار،فرهنگ وسبک زندگی مردم به شهری نزدیکتربوده تاروستایی؟من وقتی این مطلب رامطالعه نمودم به یادمسجدتاریخی وآسیاب بزرگ منصوریه افتادم که نوع مصالح ومعماری آن میتوانست مصداق نوشته های بارون دوبد باشد.اما آن میراثهای ارزشمندیکی به نیت نوسازی ویکی هم جایگزینی کارخانه آرد تخریب شدند.قنات تاریخی ومنحصربه فردمنصوریه که بدون هیچ هزینه ای آب رابه مرتفع ترین زمینهای ما میرساندهم به راحتی ازدستمان رفت.(هرچندمرمت آن خیلی آسان است)تنها اثرزیبا وقابل استفاده ای که ازادوارگذشته به جای مانده ومیتواندچون آیینه ای درپیشانی شهرمان بدرخشدآبشاروکانل سنگی آن تاآپخش است که آنهم متاسفانه چندسالی است متروکه گردیده .تاجایی که این بی توجهی موجب دوعکس العمل کاملا متفاوت گردیده است.

 

اول اینکه جمعی ازهمشهریان دلسوز مدتی است به فکربازسازی این مجموعه زیباوتاریخی هستند.بااعضای محترم شورای اسلامی شهرمان هم رایزنی نموده وبانظرموافق ایشان درحال فراهم نمودن مقدمات آن میباشند.ازطرفی هم بعضی همشهریان سنگهای کانل آبشاررابرای دیوارباغاشان میبرند.!!

 

ازآنجاکه تحقیقاهم درخواست بازسازی وهم گزارش تخریب توسط دلسوزان شهرمان به شهردارمحترم ورئیس محترم شورارسیده .شایسته است تاانجام تشریفات قانونی جهت بازسازی  ازتخریب آن جلوگیری نمایند.

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهدی

درود جناب بهمن پور عزیز . متاسفانه نهر هم کاملا تخریب شد !