دیدار

دیدارنماینده بهبهان (حاجی سید محمدموحد)بامردم منصوریه

نماینده مردم بااستقبال گرم عده کثیری ازاهالی منصوریه وارد این منطقه شدوبه بررسی مشکلات مراجعه کنندگان پرداخت .درخواست مراجعین اکثرأرفع مشکل بیکاری بود.عده ای از دیگر مناطق هم حضورداشتند که یا متقاضی کار بودند یا مشکل مریضی ودرخواست کمک مالی داشتند.ایشان نامه های زیادی برای ارباب رجوع نوشتندوبه کسانی که درتهران کارداشتندهم میگفت روزهای شنبه به مجلس مراجعه کنند.درپایان هم در جلسه ای با ریش سفیدان .رئیس شورای اسلامی منصوریه . رئیس پایگاه مقاومت وروحانی مقیم منصوریه جهت بررسی مشکلات شرکت کردند.شورامشکلات رابه صورت مکتوب تهیه وتقدیم نمود که سه رکن اصلی آن موضوع ارتقاءمنصوریه به شهر با توجه به ناکارآمدی قوانین روستایی برای چنین منطقه ای بود.مورددوم چاره اندیشی برای رفع بیکاری جوانان منصوریه بود.مشکل سوم رفع معضل آب آشامیدنی  بودکه مردم آبهاء آب تصفیه را میپردازندولی اب مصرفی خام وغیرقابل شرب است.پس ازتوضیحات حاضرین حاج آقا موحد ازپیگیری موضوع شهریت منصوریه دروزارت کشوروملاقات با شخص وزیرودیگرنهادهای ذیربط گزارشی ارائه نمودندوازنظر مثبت وزیر کشوردراین باره خبردادند.وی همچنین قول مساعددادند برای رفع مشکل بیکاری جوانان تلاش نمایند.نماینده مردم معتقد بودند که اگر منصوریه تبدیل به شهرشودبعضی مشکلات حل میشود ولی این پایان راه نیست. باید با وحدت وهمدلی تارسیدن به نتیجه مطلوب ازپای ننشینیم.سئوالاتی اتخاباتی هم مطرح شد که ایشان ضمن احترام به همه کاندیداهاعملکرد آقای دکتراحمدی نژادراستودوگفت:ایشان مدیری توانمنداست که ازتمام وقت خودوظرفیتهابرای سربلندی کشور تلاش مینماید.درمورداجلاس ژنونیز گفت:ماکه روحانی هستیم اگرچندنفردرجمعی سروصدا راه بیندازندرشته کلام ازدستمان خارج میشود.ولی دکتر احمدی نژادباصلابت ایستادوایرادسخنانی جذاب طرح آنها رانقش برآب کرد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید