قربانی ...؟

اگربه آرشیووبلاگ مراجعه فرماییدخواهیددیدکه بنده بارهاباانتشارمطالبی چون،اتش زیرخاکستر،چاره اندیشی و....این اتفاقات راپیش بینی نموده بودم وراه حلهایی هم برای پیشگیری ازاین حوادث ارائه شده است .اما متاسفانه آنگونه که بایدتوجهی نشدودیدیم که برسرهیچ چه مصیبتهایی ازجمله ازدست دادن این جوانان ،آورگی جمع زیادی ازخانه وکاشانه  وداغدارشردن دههاخانواررادرپی داشت.البته دریکی ازجلسات حاضرین ازجمله فرماندارباپیشنهادبنده جهت تشکیل یک هیئت حقیقت یاب موافقت کردندوآن هیئت مصوبه ای راهم تصویب کردولی کسانی که ازآن مصوبه متضرر میشدندباکارشکنی اجازه اجرای آنرانداند.درصورتیکه اگرفقط یک اصل ازآن ،که جمع آوری کلیه سلاحهای موجوددرمنصوریه بوداجرامیشدهم اکنون شاهداین حوادث نبودیم .زیرا همانگونه که گفتم طی صدسال گذشته درتمام درگیریهای شدیدی که سلاح درآن بکارنرفته بودکسی کشته نشده است.

نویسنده ایرج بهمن پور

/ 2 نظر / 2 بازدید
مسعود

سلام من یکی از کارکنان کارخانه سیمان هستم که این موضوع رو شنیدمو بسیار ناراحت شدم. وبلاگ جالبی درست کردی مرسی

اول از خودتون شروع کنید