شهرمنصوریه

با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی،

ایرجعلی بهمن پور

بزودی منصوریه شهرمیشود

مجلس شورای اسلامی امروز2/12/1388طی مصوبه ای مهم لایحه ارتقاء روستاهای واجدشرایط به شهرراتصویب نمود.عنوان اصلی مصوبه به این شرح است.روستاهای مرکز بخش باهرجمعیتی وروستاهای بالای 3500نفرباپیش نهادوزارت کشورشهرمیشوند.بااین حساب منصوریه که بالای 6000نفرجمعیت داردودارای تمام شاخصه های لازم جهت ارتقاءبه شهراست وسالهااست مردم صبورومتدین آن بااهدا 15هکتارزمین جهت اماکن اداری وزیرساختهای شهری وهمیاری درطرحهای عمرانی وآموزشی صلاحیت وعلاقه مندی خودرابه اثبات رسانده اندبی صبرانه چشم انتظاراقدام فرماندارمحترم ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی که پیش ازاین نیز مجدانه پیگیر این موضوع بوده اندمیباشند.

/ 0 نظر / 2 بازدید