روسو


 جملاتی زیبا از «روسو» و «کنفسیوس»   


- فقر، مادر هر عیبی فقر و پریشانی است. «روسو»
- هرگاه غضب، شما را از جاده اعتدال خارج ساخت فورا به آئینه نگاه کنید بی‌اختیار به خود می‌خندید. «روسو»
- بسیار می‌شود در جستجوی سعادت موهوم هزار نکبت و بدبختی را تحمل کنیم. «روسو»
- عموما اشخاصی که زیاد می‌دانند کم حرف می‌زنند و کسانی‌که کم می‌دانند پرحرف هستند. «روسو»
- مرد بزرگ دیر وعده می‌دهد و زود انجام می‌دهد. «کنفسیوس»
- وظیفه را در درجه اول و ثمره‌ای را که از آن باید چید در درجه دوم باید شمرد. «کنفسیوس»
-با کسانیکه به راه دیگری می‌روند مشورت کردن بی‌فایده است و نشان بی‌خردی است. «کنفسیوس»

/ 0 نظر / 2 بازدید