مهندس محسنی شهردارمنصوریه درمصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

 

گزیده سخنان شهرداردرپاسخ به سوالات  خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

 

گزینش کارکنان  شهرداری منصوریه باآزمون ازنیروهای بومی انجام شده.

 

انتقال دامداریها به خارج ازشهرباموافقت جهادکشاورزی شهرستان دردست اقدام است.

 

ورزش جوانان ازمجاری قانونی درحال پیگیری است.

 

هم اندیشی صاحبان اندیشه درمنصوریه برگزارشدوازراهنمایی همشهریان باتجربه استقبال خواهیم نمود.. 

 

تشکرشهردارازهمکاران خودواظهاررضایت ازعملکردایشان .

 

ازآنجاکه به علت حضورآقای شهرداردرجلسه فرمانداری شهرستان بهبهان این نشست ناتمام ماند،ایشان قول دادنددراسرع وقت عملکردگذشته ،کارهای دردست اقدام وبرنامه های آینده شهرمان رابه صورت مکتوب تهیه وارسال نمایند.

 

بنده نیزهروقت این گزارش آماده شودبامشروح این مصاحبه وتصاویربیشتری که آماده خواهدشدمنتشرخواهم نمود.

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
m.a

کارت عالیه ادامه بده محمد