داستان بادیه نشین

مردی، اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب
می‌کرد همه آرزوی تملک آن را داشتند.
بادیه‌نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را
با دو شتر معاوضه کند، اما مرد موافقت نکرد.
حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام
شترهای مرد بادیه‌نشین تعویض کند.
باد‌یه‌نشین با خود فکر کرد: حالا که او حاضر
نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، با ید به فکر حیله‌ای باشم.
روزی
خود را به شکل یک گدا درآورد و در حالی که تظاهر به
بیماری می‌کرد، در حاشیه‌ی جاده‌ای دراز کشید.
او می‌دانست که مرد با اسب خود از
آنجا عبور می‌کند. همین اتفاق هم افتاد...
مرد با دیدن آن گدای رنجور، سرشار از
همدردی، از اسب خود پیاده شد به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را
نزدیک پزشک ببرد.
مرد گدا ناله‌کنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم
راه بروم.
روزهاست که چیزی نخورده‌ام نمی‌توانم از جا بلند شوم دیگر قدرت
ندارم.
مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود به محض اینکه مرد گدا روی زین نشست،
پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد.
مرد متوجه شد که گول
بادیه‌نشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن! می‌خواهم چیزی به تو
بگویم.
بادیه‌نشین که کنجکاو شده بود، کمی دورتر ایستاد.
مرد گفت: تو اسب مرا
دزدیدی. دیگر کاری از دست من برنمی‌آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش
مرا برآورده کن.
برای هیچ‌کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی...
بادیه‌نشین
تمسخرکنان فریاد زد: چرا باید این کار را انجام دهم؟
مرد گفت: چون ممکن است،
زمانی بیمار درمانده‌ای کنار جاده‌ای افتاده باشد. اگر همه این جریان را بشنوند،
دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد.
بادیه‌نشین شرمنده شد. بازگشت و بدون اینکه حرفی
بزند ، اسب اصیل را به صاحب واقعی آن پس داد ...
/ 2 نظر / 2 بازدید
zamani

تقدیم به همه سرورانی که در مراسم مرحوم حاج احمد زمانی شرکت کردند . دیوار امروز تو را دیدم بر عکس به دیواری گفتم که تو کی رفتی ، نا گه به یک باری دیروز و شاید هم اندک به زمانی دیر چسبیده به کار و بار ، مانند سر کاری{کنایه به یک شوخی } ناگه بخندیدی ، وانگه بگفتی ناز تو هم بشوی چون من ، بر سینه ی دیواری نوبت به صف ا ت گشته ، در صف نمانی چند کاری که بباید کرد ، نسپار به فردایی اشکی بکنی پاک ولبخند به لب خلقی تو زنده دورانی ،دیوار به دیواری ZAMANI.3.11.1390 or 23.1.20012

zamani

سلام محمد جان در تاریخ میلادی یک صفر اضافه چاپ شده . طلفاً اصلاح نمائید. زمانی