درددلهای مردمی

 

آنروی سکه.

تابحال ازعمکردها ی مسئولین ،مشکلات موجودوپیش رو،و درحدتوان ارائه راهکارها مینوشتم .اما درددلهای مردم بدون اینکه بدانندنظرشان انعکاس خواهدیافت ،گاهی شنیدنی ،جالب توجه وقابل تامل است.ازاینرو منبعدبخشی را به این موضوع اختصاص خواهم داد.چنانچه کسی هم مایل باشدبه نام خوداومطلب منتشرخواهدشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید