پاسخ به چندسوال دوستان

باسلام خدمت همشهریان عزیز خودم درمنصوریه وتشکرازحضورایشان درسایت خودشان ضمن استقبال واستفاده ازنظرات ارزنده ونکته سنجانه دوستان وظیفه خودمیدانم به پرسشهای آنها درحدتوان پاسخ بدهم.

یکی ازدوستان ازوضعیت نابه سامان منصوریه نوشته وگفته که من اگردرشورا باشم بهترکارمیکنم.دوست عزیز همه مامیدانیم که منصوریه به هیچ عنوان درجایگاه واقعی خودقرارنگرفته وازاستعدادهای موجودخوب استفاده نشده وجوانان مازمان راازدست میدهند.پیشنهادبنده به ایشان این است که اگرتوان وعلاقه به خدمت دارندازهم اکنون شروع کنندودرامورواردشوند.منصوریه جابرای کارزیاددارد.دراین صورت مردم هم به ایشان رای خواهندداد.

عزیزدیگری نوشته اندچراازماجرای شب عاشورانمینویسید؟شب وروزعاشورای منصوریه ازنظر عزاداری امام حسین(ع) درکشورکم نظیراست.حق باشما است بنده بایدبه تصویرمیکشیدم.

دوستی هم ازنبودن عابربانک شکایت دارند.منصوریه استحقاق واستعداد چندین بانک وعابربانک رادارد.امابایدزمینه این کارآماده شود.همین اتفاقات اخیرازبسیاری جهات به ضررمنصوریه تمام شده ونوعی دلسردی به وجودآورده.امیدوارم با ارتقاءمنصوریه به شهروتدبیربزرگان همه مشکلات حل شود.

/ 3 نظر / 2 بازدید
مهدسه

اقای بهمن پور نا گفته نماند مطالب و محتوای وبلاگ شما بیشتر جنبه ی خودنمایی دارد که با این روند هیچ کمک جدی به حال منصوریه نمی شود

ایرجعلی بهمن پور

سلام . دوست عزیزبنده حقیرممکن است صفتهای بدترازاین هم داشته باشم.شما اگراهل منصوریه هستیدحتمانوجوان هستیدوجومسموم منصوریه که همیشه باعث عقب ماندگی همه جانبه مابوده اجازه ندهدحقایق راآنگونه که هست بدانید.چون کسانی که منافع آنهابه خطرافتاده باوارونه نشان دادن حقایق سعی درسرپوش گذاردن بربی لیاقتیهای خوددارند.توصیه بنده به جنابعالی این است که ازبزرگترهای خودبپرسید.آبرسانی منصوریه.دبیرستان دخترانه ،ابتدای پسرانه،همین دفع زباله ،کتابخانه،آموزشگاه فنی وحرفه ای و.......چگونه ساخته شده اند.امیدوارم ماراازرزاهنماییهای خودمحروم نفرمایید.

محمددهاقان

عالی0بود