استاندارخوزستان درمنصوریه.

 

 

خوش خبرباشی آقای استاندار

 بارایزنی وهماهنگی نماینده محترم بهبهان حاج آقا موحدوفرماندار محترم حاج اقا حائری طی چندماه گذشته به منظورشناساییی ورفع مشکلات شهرستان وبخشهای تابعه درراستای تحقق اهداف سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری ،استاندار خوزستان برای دومین باربه بهبهان سفرنمودند.استانداربه اتفاق نماینده مردم بهبهان ،فرمانداروهیئت همراه ساعت 17 دیروزپس ازبازدید ازبافت قدیم منصوریه که به علت اجرا نشدن طرح هادی دارای هیچگونه آسفالت وخیابانی نیست درجمع مردم منصوریه حضوریافتند.

دراین نشست ابتدارئیس شورای اسلامی منصوریه به میهمانان خیرمقدم گفت وسپس مشکلات منصوریه راعنوان نمود.تعدادی از اهالی هم مشکلات دیگری رایادآوری کردند.حاج آقا حجازی )استاندارخوزستان)با جمع بندی مشاهدات خودواظهارات حاضرین گفت:موضوع ارتقاءروستای منصوریه به شهر دومانع عمده داشت که به حمدالله رفع شدوبه زودی این طرح به تصویب دولت خواهدرسید.برای بهسازی منصوریه (بافت قدیم )هم مبلغ 600 میلیون تومان اختصاص دادکه 300میلیون تومان آنرا مهندس بشیری به نمایندگی ازشرکت نفت متقبل گردید.ساخت یک میدان چمن ویک سالن نیزدرنظرگرفته شد.دستورسیدگی وتهیه گزارش برای رفع مشکلات آبرسانی وکشاورزی به مسولین ذیربط طی یک هفته نیزصادرگردید.

درحاشیه این دیداربنده ازنماینده محترم مردم بهبهان دررابطه باضمانت اجرایی این مصوبات سئوال نمودم.حاج آقا موحددراین رابطه گفت:هدف از این دیدارهاآشنایی بالاترین مقام اجرایی استان با مشکلات زندگی مردم است .ودیدیم که نظر به لمس مشکلات واهمیت موضوع درحضوراهالی.فرمانداروبرخی از مسئولین تصمیم گیری شد.لذاباتوجه به جایگاه ویژه منصوریه درتامین محصولات باغی.کشاورزی .دامی وصنعتی که علاوه برشهرستان استانهای همجوار راهم دربرمیگیردوهمیاری وهمراهی مردم متدین وسخت کوش منصوریه بامسئولین ،بنده مجدانه پیگیرعملیاتی شدن مصوبات امروز خواهم بود. انشاءالله.

/ 0 نظر / 2 بازدید