تغییر

ستون ثابت روستاها درندای بهبهان

رویکردجدیدسرپرست نشریه دربرنامه ریزی ،استفاده بهینه از امکانات وتقسیم کاربراساس فضای موجوددرنشریه منطبق باقابلیت وظرفیتهای منطقه ای بین همکاران درراستای تغییرپذیری که نقطه مقابل یک نواختی وایستایی است. مویدباوربه نقش مطبوعات درپیشرفت وشکوفایی جامعه است .واژه تغییرکه امروزه دستمایه موفقیت حاکمان دنیا است .متعلق به ما مسلمانان میباشد.خداونددرقران کریم میفرماید(ان الله لایغییرومابقوما حتی یغییروما به انفسهم)ماسرنوشت قومی راتغییر نمی دهیم مگرخودشان تغییر کنند.به تعبیری میگویند:بازبایدسرنوشت ازسرنوشت.تغییرقابل توجهی که برادرمان آقای اسماعیلی درنظرگرفتندتخصیص ستونی به بخش روستایی شهرمان است.برکسی پوشیده نیست که این بخش مولدکه تامین کننده اصلی مایحتاج عمومی جامعه شهری است ازبسیاری جهات درمحرومیت به سرمیبردوناکارآمدی قوانین روستایی مردم زحمت کش وصبوراین بخش رابادردسرهای بزرگی مواجه نموده است.هم سرمایه های مادی وهم معنوی مادرروستا بکرودست نخورده مانده است . درمواردزیادی خصوصا دربعدفرهنگی  اداره اموربا مشکل مواجه است وبخش تربیتی  به شد ت آسیب پذیرنشان میدهد.روستاهای بهبهان نبا ید منحصر به کشاورزی ودامداری سنتی باشند.روستاهای ما استعدادتاسیس صنایع تبدیلی،مرغداری،دامداری صنعتی،زنبورداری وکارخانجات متنوعی هستندکه اگربراساس موقعیت منطقه ای شناسایی وراه اندازی شونددیگرخبری ازبیکاری جوانان که تبعات بسیار ناخوشایندی به دنبال خواهدداشت به گوش نخواهدرسید.رفتاروعملکردمامصداق ضرب المثل :خفتگان روی گنج ودررنجیم.بنده درحدتوانم با مشورت دست اندرکاران وراهنمایی دوستان سعی درمعرفی نقاط قوت وضعف روستاها دارم وخوانندگان عزیزنشریه میتوانندنظرودیدگاههای خودرابابنده ویادفترندای بهبهان جهت استفاده اعلام نمایند.البته مطبوعات یکی ازرسانه هایی است که میتوانددرمسیرپیشرفت جوامع گام برداردوباید این وسیله ارتباطی بیش ازپیش تقویت شود.ومسئولین نشریات هم بادرج مطالب آموزنده تاثیر گذاردرزندگی مردم اعتمادسازی کنند.

آموزش وپرورش بایددامنه فعالیتهای خودراهم ازنظرکیفی وهم کمی گسترش دهدچراکه افت تحصیلی ودرنتیجه ترک تحصیل درروستاهابسیار ازشهربیشتر است.اکثرروستاهابه علت جمعیت کم ،دبیرستان وحتی مدرسه راهنمایی ندارند. باید ببینیم دنیا برای حل این مشکل ازچه راه کارهایی استفاده میکنند.درکشورهایی مثل مالزی ،اندونزی،هندو....مرکز آموزشی متناسب با جمعیت هرمنطقه ای رادربزرگترین روستا می سازندوامکاناتی مثل راه ،سرویس ایاب وذهاب وحتی غذابرای دانش آموزان درنظرمیگیرندتابا آرامش خیال به تحصیل علم بپردازند.کیفیت تحصیل هم خیلی مهم است.نقش معلم درشکل گیری شخصیت دانش آموزان تعیین کننده است. سازوکارنظام آموزشی مابرای شهری وروستایی باید موردتجیدنظرقراربگیرد.معلمی که دردور افتاده ترین روستاها تدریس میکندباید از مزایای مناسبتری بهره مند باشد.اینگونه نباشد که بگویند پنج سال درروستا تدریس کن وقتیکه صاحب تجربه شدی بیا درمدارس شهر.تقسیم مزایاوامکانات رفاهی وایاب وذهاب  بایدبه گونه ای باشد که معلم داوطلبانه به روستا برودوعاشقانه خدمت

نماید.قوانین ومدیریت روستایی:طبیعی است که هراجتماعی ولو کوچک برای اداره امورخودنیاز به قانون دارد.طبعأاین قانون تابع قوانین کشوری است.بدیهی است که این قانون نیاز به مجری دارد.درآینده دررابطه با این قوانین وچگونگی اجراومیزان کارآمدی انها بیشترخواهیم نوشت.اما دراین فرصت برحسب وظیفه واحترام به همشهریانی که  پرسشهایی دررابطه باآنچه درمنصوریه میگذردودلسوزانه برای حل وفصل موضوع اعلام آمادگی مینمایندنکاتی راکه بی ارتباط با موضوع هم نیست به عرض برسانم.بنده قبل از هرچیز لازم میدانم که ازحس نوعدوستی این عزیزان تشکرکنم واعلام نمایم که درعصرارتباطات این حق همگان است که بدانند دراطراف آنها چه میگذرد. بقول استاد باستانی پاریزی من با خدای خودم عهد بسته ام که حرفی نزنم .مطلبی ننویسم مگر اینکه اسمی اززادگاهم درآن باشد.(وقتی دکتردریک سمینارمقاله ای ارائه میدهدبدون اینکه چندان ربطی داشته باشدگریزی هم به  موقعیت کرمان میزند.بعد از ایشان میپرسند:استاداین سمینارچه ربطی به کرمان داشت؟ استاددرجواب میگوید:باخدای خود عهدبسته ام که مطلبی نگویم یا ننویسم مگراینکه حرفی از کرمان درآن باشد.)البته باتشکیل جلسه خوبی که چهارشنبه شب گذشته بین طرفین برگزارشدوبسیاری از ابهامات برطرف گردیدوجلساتی که قرار است همین شبها برگزار گردد.امیدوارم درآینده نزدیک مشکل به صورت ریشه ای حل شود.اما خوب است که دوستان بدانند.اختلافات خوشبختانه برسرمسائل اخلاقی ،ملکی وبه قول معروف پدرکشتگی نیست .اختلافات بیشترهمان ضعف قوانین مدیرت روستایی است.اختلاف سلیقه برای اداره امور است.بیکاری ،نداشتن امکانات فرهنگی،ورزشی ورفاهی  هم مزید برعلت شده .امیدوارم باحل اختلافات وبازنگری درنوع اداره امورشاهدرسیدن منصوریه به جایگاه واقعی آن باشیم.

/ 0 نظر / 2 بازدید