نشستی صمیمی با معاون فرماندار بهبهان

اشتغال جوانان منصوریه ،نگرانی مشترک

وقتی قرارشدبااستادقیصری (معاون محترم فرماندارشهرمان)دیداری داشته باشم ،نمی دانستم  موضوع دیدارچه خواهدبود.اماطبق معمول درباره مشکلات جاری منصوریه نکاتی رایادداشت نمودم که بااستفاده ازفرصت مطرح نمایم.

مواردمهم:

1- اشتغال جوانان2- علت توقف تعریض جاده منصوریه3- شهریت منصوریه4- ناسالم بودن آبآشامیدنی منصوریه وتعرفه آب شهری5- کندی درکارعمران وآبادی6- پرشدن زه کشهاوخشک شدن باغهای اطراف و....

آقای قیصری قبل ازورودبه بحث مدنظر،کمی فی سابق به سراغ کارهای دردست اقدام رفت جالب این بودکه قبل ازطرح سئوالات بنده، ایشان به چندموردآن ،ازجمله اشتغال ،تعریض جاده وآب آشامیدنی پاسخ داد.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ب

خبرنگار باید واقعیت بگوید اولا این اقا معاون نیست چون از طرف استانداری حکمی برای ایشان صادر نشده پس بهتر اینکه بدوننین با کی مصاحبه می کنین