قطعأمنصوریه شهرخواهدشد.

وقتی زمزمه منتفی شدن شهریت منصوریه رااززبان کسانی شنیدم که نمیتوانستندخوشحالی خودراازاین موضوع پنهان کنند.ومعلوم بودکه اینهاآبادی خانه خودراازویرانی زندگی دیگران می خواهند،واقعا به حال مردم این شهرکه به امید جبران عقب ماندگی تاریخی بهبهان توسط افرادی بااینگونه طرز تفکرنشسته انددلم سوخت.این آقایان نمیدانندکه قانون برای استفاده ازمزایای شهری سازوکاری دارد.شرایطی درنظرگرفته که وقتی آن شرایط فراهم شود،اگرتغییرات صورت نگیرداداره اموروامنیت آن منطقه درمرحله برزخی قرارخواهدگرفت.همین اتفاقی که سالهااست گریبان گیرمردم فهیم،مولد،دولتمدارومتدین منصوریه شده است.بنده چندسال پیش بادرک شرایط بحرانی وآبستن حوادث ناگواربودن منصوریه ،مطلبی تحت عنوان چاره اندیشی درهمین سایت نوشتم وتاکیدنمودم که منبعداداره منصوریه باقوانین ناکارآمدروستایی غیرممکن خواهدبود.ودیدیم که نیست.پس ایکاش اگربه فکرپیشرفت شهرمان هستیم وداعیه مرکزیت استان داریم ،حصارهای فکری خودرابشکنیم وباورکنیم که مرکز استان شهرمیخواهد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد پيله ور

به نام خدا جناب آقاي محمّد بهمن پور با سلام ودرود اينجانب محمّد پيله ور نويسنده ي مقاله مورد نظر شما ، توجه جناب عالي به نكات ذيل را لازم مي دانم: 1) بطور واقع بينانه بگوئيد فرماندار محترم در 89 چه كارهايي براي شهرستان بهبهان كرده اندتا ما هم بدانيم كه براي رساندن جايگاه واقعي بهبهان چه كرده اند. 2) اينجانب مخالف رشد وتوسعه ي وشهرشدن منصوريه نيستم :در زماني كه بحث منتفي شدن شهر شدن آن را شنيدم،الحاق آن به شهر بهبهان وتاسيس شهرداري ناحيه ي 3 شهربهبهان در منصوريه را در سايت هامطرح نمودم كه منصوريه هم مثل بقيه ي نقاط شهر بهبهان از امكانات رفاهي شهري مساوي با بهبهان برخوردار شودو در زماني كه مجددا بحث شهرشدن آن را شنيدم ضررهاي جدايي كارخانجات،سدهاونيروگاه هااز شهر 130000نفري بهبهان متذكر شوم كه اگر چنين شود،در مقابل جمعيت منصوريه عين بي عدالتي است. 3) اينجانب هيچ پست ومقامي در بهبهان وخوزستان ندارم كه پست خود در خطر ببينم فقط دلم براي بهبهان مظلوم مي سوزد وبس. 4) هيچ شادي بخاطر شهرنشدن منصوريه نكردم.(آيا مرا مي شناسيد كه صحبت از اين شادي مي كنيد.) محمّد پيله ور/30/11/1389