نامه جمعی ازباغداران شهرمنصوریه اداره خدمات کشاورزی شهرستان بهبهان

بسم الله الرحمان الرحیم

مدیریت محترم اداره خدمات کشاورزی شهرستان بهبهان

سلام علیکم

محترما:اینجانبان امضاءکنندگان ذیل باغ داران انتهای جوی آب معروف به حاج شفیکی درباغات منصوریه ،علی رغم اینکه درهمیاری وبهسازی جوی مذکورچندبرابرمبلغ اعلامی ازسوی آن اداره محترم ومتصدیان ،هم ازنظرریالی وهم کارفیزیکی کمک نمودیم ،متاسفانه به دلیل کمبودبودجه جدول آب در200 متری انتهای آخرین باغ هارها گردیدوهم اکنون به علت لجن زارومسدودشدن جوی آب ،ازیک طرف آبیاری باغات مادچارمشکل شده وازطرفی آبهای مازادکه هیچ کنترلی روی آن صورت نمیگیرددرمواقع غیرضرورباغات اطراف وکوچه هارابه دریاچه تبدیل وموجب خشک شدن درختان میشودکه نمونه آنراچندروز پیش کارشناسان محترم آن اداره ازنزدیک مشاهده وگزارش نموده اند.ازاینروضمن تشکروقدردانی ازتامین بخشی ازبودجه حدود2کیلومترازبهسازی جوی فوق الذکر ،خواهشمنداست نسبت به تامین بودجه 200 مترباقیمانده اقدامات لازم مبذول فرمایید.

/ 1 نظر / 52 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.[گل]