یک خبروچندسئوال دررابطه باابطال انتخابات شهرنوپای منصوریه

قابل توجه ریاست محترم هیدت مرکزی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی شهروروست آقای محمودی شاه نشین

 اینروزها هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی پیروزمندانه ابطال انتخابات شورای شهرنوپای منصوریه رابه عنوان اولین شهر کشوربه بهانه افزایش رای نسبت به ساکنین واجدشرایط دربوق وکرنافریادمیزند.شهری که مردم نجیب ومتدینش همواره درتمام انتخابات ادوارگذشته باحضورحداکثری خودپای صندوقهای رای عشق ،علاقه ووفاداری خودنسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی رابه اثبات رسانده وطی 27 سال گذشته باهزینه های مادی ومعنوی اراده خودبرای استحقاق تغییرروسایش به شهررااثبات نمودودراین دوره به امیدتغییراسمی شهرش به جایگاه واقعی ورسمی باشوروشوق زائدالوصفی به پای صندوقهای رای آمدندتابین تحصیلکردگان شهرشان شورایی انتخاب نمایندکه به خواسته به حقشان جامه عمل بپوشانند.وبه شکرانه این موفقیت بزرگ هفته هابابرگزاری جشن وسرورکه فیلمهای آن موجوداست رضایت قلبی خودازعنایت پروردگارراپاس داشتند.البته طبیعی است که دریک چنین رویدادبزرگی اعتراضاتی وجودداشته باشد. اماآنچه مهم وشبهه برانگیز است سئوالات ذیل است.

1-وقتی زمزه ابطال انتخابات منصوریه توسط هیات نظارن شهرستان به گوش رسید،اولین واکنش ازسوی فرماندارفعال ودلسوزبهبهان خبری شدوقوییأازسالم بودن انتخابات منصوریه دفاع نمودند.ودلایل ابطال راهم مربوط به حرکات هیئت نظارت درقبل ازانتخابات دانست.درپاسخ آقای بخردی طیارسال یک مطلب دلیل ابطال راهمین افزایش رای اعلام نمودوگریزی هم زدبه همان اختلاف نظرات قبلی ایشان بافرماندارکه منجربه استعفای دسته جمعی هیئت نظارت شده بود.

2-حال باتوجه به ماده 63 قانون انتخابات که نظارت برتمام فرایندانتخابات وجلوگیری ازتخلفات واقدامات لازم درحین برگزاری انتخابات راوظیفه هیئت نظارت میداند،آیاهیات نظارت  که میدانست انتخابات منصوریه شامل بند3ماده 25 میشود(یعنی فقط ساکنین حق رای دارند)تمهیداتی جهت شناسایی افرادواجدشرایط اندیشیده بود؟

3-آیاازقبل این مورد که فقط ساکنین شهرمنصوریه حق رای دارند مردم  اطلاع رسانی شده بود. ؟

امیدوارم مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازنگری قانون انتخابات کشور ،مخصوصا انتخابات شوراهاکه نظارت آن به مجلس واگذارشده رادردستورکارقراردهند.چراکه هیچ سازوکارمنسجم وافرادآموزش دیده ای برای امرمهم انتخابات شوراهادرنظرنگرفته اندوانتخاب نمایندگان محلی،سرنوشت روزمره زندگی مردم،عزل ونصب ها،و.... راتحت الشعاع انتخابات دوربعدی مجلس قرارداده است.نمونه بارز آن همین قربانی نمودن سرنوشت مردم یک شهرنوپااست که ازشهریت ومظاهرشهری به جز یک تابلو هیچ بهره قابل توجهی نبرده است واگرانتخابات شورای منتخب آنها باطل شودتحقیقانه اینکه چهارسال عقب خواهدماندبلکه موضوعیت ارتقاءمنصوریه به شهر زیرسئوال خواهدرفت .اگربازنگری به گونه ای باشدکه کارنمایندگان مجلس صرفا قانون گذاری باشد،هرگزشاهداجحاف اینچنینی به مردم محروم نخواهیم بودان شاالله.


/ 0 نظر / 36 بازدید