خزان زودرس باغهای منصوریه به لطف مدیران....!؟

 

مردادماه که همواره یکی ازبیادمانی ترین وزیباترین ماههای فصل تابستان درمنصوریه محسوب میشد امسال باکج سلیقگی ونااشنایی مدیران ذیربط با موقعیت جغرافیایی وکشاورزی منطقه به خزانی زودرس تبدیل شده است.اینروزهاوقتی واردباغات منصوریه میشوی باریزش نابهنگام برگ درختان پژمرده  میانه های فصل پاییز برایت تداعی میشود.

وقتی مطلبی دررابطه باتجمع مردم منصوریه  دررابطه باقطع اب باغات درسایت منصوریه نوشتم قبل ازواکنش مسئولین

مدیران محترم وبسایتهای بهبهان وب،بشیرنذیرو.....باتعصب خاصی ازمن طی ثبت نظرات خواستندکه بیشتر اطلاع رسانی کنم چراکه باغات منصوریه راباید باچنگ ودندان حفظ نماییم.حتی مدیرمحترم ارجان نیوز ان مطلب راتیتراول سایت خودنمود.من اگربخواهم این جملات وحرکات همشهریان غیرتمندخودراتحلیل کنم ازحوصله این مقوله خارج است.

این برادران بادیدمعنوی،زیست محیطی،سرمایه ملی،میراث فرهنگی وفراقومیتی به این موضوع نگریسته اند.اما متاسفانه کسانی که بابت آبرسانی واداره امورکشاورزی حقوقهای آنچنانی دریافت میکنندچنان بی تفاوت از کنار این مسئله گذشتند که واقعأ سؤال برانگیزاست.بنده درمطلب قبلی به چندموردکلیدی اشاره کردم که اگر آقایان توجه مینمودندهم اکنون

شاهدگرفتاری شبانه روزی بی ثمر باغداران وخشکیدن درختان بیزبان نبودیم.اشارات بنده درمورد مدیریت آب واستفاده ازکانالهای قدیمی دقیقأ به مدیریت بحران در خشکسالی بودکه یادوستان اهل مطالعه واینترنت واطلاع رسانی نیستند

ویاآنقدرمغروربه موقعیت خودهستندکه افکارعمومی رابه حساب نمی آورندویاازناحیه مراجع قانونی که به ان استنادنمودیم خاطر جمع هستند.لذاازانجاکه بیش ازسه ماه دیگردرختان نیازمبرم به اب دارندبه مفاهیم کلیدواژه های قبلی اشاره ای مینمایم.

1- بنده معتقدم اگرهمان چندروز درهفته که اب درکانالهاجاری است براساس میزان آب ومتراژباغهاعادلانه تقسیم شودونماینده ای ازاداره اب که آبهاء خودرا سربزنگاه هاتاریال اخرازمردم میگیردناظرتحویل وتحول باشد هم آب به همه میرسدوهم نیازی نیست همه باغداران شب وروزکشیک بدهندوبه باغهای آخری هم هرگز اب نرسد.

2- قنات قدیمی که مثل خروس بی محل یک روز انرامتروکه اعلام میکنندوامسال بابروز خشکسالی انراجهت ترمیم انهم درفصل تابستان بسته اند!!!دارایای چشمه های اب تلخی است که اگراب دررودخانه هم  نباشدبه حدنیاز باغهای منصوریه اب داشت.هم اکنون باتوجه به مشکل کم ابی میتوانند ازان استفاده کنند.

3- به عرض دوستانی که درپیامهای خودازبنده خواسته اندکه دررابطه با باغات منصوریه بیشتراطلاع رسانی کنم میرسانم که:محصولات باغی منصوریه باکمال تاسف نسبت به دهه 50 بیش از80درصدکاهش تولید داردکه اگر به همین منوال پیش بروددراینده ای نه چندان دور شاهدخشکیدن تمام درختهای زردالو،انگور،انجیرو.....که دردهه30تا50 محصولات ان علاوه برچندین استان همجوار به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرمیشد خواهیم بود.هم اکنون نیز انچه به شکل باغ خودنمایی میکننداکثرأ درختان خودرومثل بیدوامثالهم هستند.

4- علت این ا فت محصول اول به دلیل افات درختی است که سالهااست گریبانگیر درختان شده وهیچ کس هم خودرامسؤل ان نمیداندوهیچ اقدام عملی از طرف اداره کشاورزی نشده است.دوم اینکه چندسالی است به علت اجرای زه کشی غیراستاندارد وبالاامدن ابهای زیر سطحی ریشه درختان به اب رسیده وخشک میشوند.

5- اگرمدیران باموقعیت منطقه اشنا بودندومحصولاتی که نیازجزئی به اب داشتندرامی شناختندوابراهم درست مدیریت می نمودندمیشدامسال  ازتمام زمینهای بهبهان باکاشت کنجدکه ازگیاهان دارای دانه روغنی مفیدوکمیاب است  کشاورزان را ازیک نوبت کشت خود محروم نکنیم چراکه کنجد پس ازکاشت تا 40روزاصلانیازبه اب نداردوبعدازانهم گیاه بسیار کم ابی است.

6- جاداردحال که گفتم مردادیکی ازخاطره انگیزترین ماه های سال برای مردم منصوریه بوده است اشاره ای به علل ان بنمایم.مردادماه برای مردم سخت کوش منصوریه پایان کارهای سخت و طاقت فرسا مثل کاشت،داشت وبراداشت محصولات زراعی وبه نتیجه رسیدن محصولات دامی بود.ازطرفی موسم مشرف شدن بسیاری ازخانواده هابه مشهد مقدس،فراهم اوردن اسباب عروسی هاوساخت وساز منازل بودکه هرکدام به نوبه خود بی شباهت به  مراسم عروسی نبودند.خنکای لب جویبارها زیرسایه درختان سربه فلک کشیده واستفاده ازمیوه های فصلی مثل انار ،شفت آلو،به وخرماکه

بیشتربرای استفاده شخصی کاشته میشدندخستگی راازتن پیروجوان و زن ومردمی زدود.هرروز وشب درخانواده هایی که ان سال قصدازدواج فرزندان خودراداشتدصدای کمان پنبه زنی لحاف دوزان بانوای دلنواز شیردامادخوانی اطرافیان عروس ودامادشادی وشعف خاصی دراهالی ایجادمیکرد.هرلحظه صدای چاوشی خوانی برای  رفتن یا امدن زائران رانویدمیداد. برای رفتن همه به صرف شربت ابلیمووبرگشتن همه برای شام دعوت میشدند.تقریبأازاوایل شهریور هم که هوا روبه خنکی میرفت عروسیها شروع میشد.جوانان قدیمی هرگز لحظات شیرین ان ایام را ازیادنخواهندبرد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
صادق آصفی

مقاله ی بسیار قابل تامل و تاثیر گذاری بود. برای ارسال در بشیر نذیر،در نوبت انتشار قرار داده شد. موفق باشید.