وصیت پدربه پسر


 وصیت زرتشت پیامبر به پسرش   


-آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده، رنج و اندوه مبر.
-قبل از جواب دادن فکر کن.
-نه به راست و نه به دروغ قسم مخور.
-به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو.
-تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما.
-کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.
-فرمان خوب بده تا بهره خوب یابی.
-بی‌گناه باش تا بیم نداشته باشی.
-سپاس‌دار باش تا لایق نیکی باشی.
-با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی.
-راستگو باش تا استقامت داشته باشی.
- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی.

/ 0 نظر / 2 بازدید