انتخابات بهبهان به دوردوم رفب

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی
،برای اولین با راتتخابات بهبهان به دوردوم رفت.

آراءنفراول تاچهارم

آقای عزیزالله سالاری ۱۴۵۵۱ رای

آقای حاج محمدباقر شریعتی ۱۲۲۶۷ رای

آقای حسن کریمی ۱۲۰۹۷ رای

آقای سید سعید میری ۱۰۷۳۴ رای

با این نتیجه عزیزالله سالاری
و محمدباقر شریعتی به دورم دوم انتخابات در بهبهان راه یافتند.

جادارداین نتیجه قابل تأمل وعدم توسعه
یافتگی شهرمان که رابطه معنا داری باهم دارند،توسط مسئولین ودیگردلسوزان بهبهان،
آسیب شناسی ومداقه قرارگرفته ونقشه راهی جهت جبران عقب ماندگیهاترسیم گردد.(انشاءالله)

/ 0 نظر / 2 بازدید