منصوریه مظلوم

وپیش فرضهای ماهم شهرشدن منصوریه ،تشان ،زیدون،آغاجاری برای شهرهای استان جدیدبود.دوم اینکه راه های پیشنهادی شماهمه طی شده وبه بن بست رسیده اند.

حال بنده سعی میکنم خلاصه ای ازاقدامات صورت گرفته را به اطلاع برسانم .

سال1368وقتی ازرفع معضل آبرسانی باهمیاری مردم ومساعدت مسئولین رها شدیم ،نداشتن دبیرستان دخترانه که موجب ترک تحصیل ودردسرایاب وذهاب دختران میشدبیشترازدیگرمشکلات خودنمایی مینمود.موضوع رابااستنادبه تعداددانش آموران دخترومشکلات موجودبه  اطلاع مسئولین رسانده وپیگیرهم بودیم اما تاسال 1370نتیجه مثبتی حاصل نشد.

دلیل آن هم بی توجهی جریان حاکم برشهرستان بود.سال70 که فعالیتهای انتخاباتی شروع شد،مجموعه ای که آبرسانی رابه نتیجه رسانده وبه فکرحل دیگرمشکلات بودندبه این نتیجه رسیدندکه درانتخابات مرحوم زارعی راحمایت نمایند.چراکه ازنظرفکری به هم نزدیک ودرتکمیل آبرسانی هم برای منصوریه سنگ تمام گذاشته بود.اما برای این منظورشرایطی رادرنظرگرفتند.شرط اول استخدام حداقل 20 نفرازجوانان بیکارقبل ازانتخابات بود.شرط دوم ساخت دبیرستان دخترانه وبازسازی مدرسه ابتدایی دخترانه

 بود.شرط سوم شهرنمودن منصوریه .این موضوع طی جلسه ای باآن مرحوم درمیان گذاشته شدکه همه راقبول کردند.شرط اول ودوم باپیگیریهای ایشان درمرکزونظرمثبت مدیریت وقت شرکت  سیمان آقای مهندس جعفری زاده توسط ایشان عملی شد.شهرشدن هم را ایشان بارشادت پیگیری ونهایی نمودوحکم تاسیس شهرداری مستقل منصوریه هم صادرودربانک ملی منصوریه هم برای شهرداری حساب افتتاح گردید.

اینکه چراکاربه اینجا رسید،حکایت رها کردن جنگ وتقسیم غنائم بود!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید