دیدارنماینده ولی فقیه در بهبهان با مردممنصوریه

 

 

سخنان آرامش بخش امام جمعه محترم بهبهان مردم منصوریه را نسبت به آینده امیدوارترنمود

 

درپی وقوع حوادث اخیردرمنصوریه که شرح ماجرا درپستهای قبلی به اطلاع همشهریان عزیز رسید . نظربه اهمیت موضوع امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی به اتفاق حاج آقا حائری فرماندار،آقای عبدامطلبی بخشدار مرکزی،سرهنگ تقی زاده فرمانده نیروی انتظامی ،جانشین فرمانده سپاه پاسداران سرهنگ مظلومی،حاج آقا نقی زاده رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری،آقای صدرالله قیصری بخشدار آغاجری،حجت الاسلام جنتی رئیس اداره اوقاف،حجت الاسلام برازش رئیس ادارهتبلیغیغات اسلامی که همه این مسئولین محترم عده ای از  از همکاران فعال خود را همراه داشتند هنگام اذان مغرب درجمع اهالی منصوریه  حضوربهم رساند.این حضورخوشحالی وقوت قلب مردم را همراه باسؤالی اساسی درپی داشت.ابتداحاضرین نمازمغرب وعشا رابه امامت حاج آقاسلیمانی برگزارنمودندسپس آقای قیصری به نیابت ازمردم منصوریه  به امام جمعه محترم شهرمان وهبئت همراه خیرمقدم عرض نمود. حجت الاسلام احمدی مهرامام جماعت دلسوزو باتدبیر مسجدکه مدت کوتاهی است با قبول مسئولیت مقیم منصوریه است با سخنانی کوتاه ولی پربارهرآنچه را می باید به مردم منصوریه و مسئولین شهرمان گفت. اوابتداگفت:ای کاش بزرگترهابا درایت ازاین حوادث جلوگیری میکردند.اما حال که کار به اینجا کشیده شده بایدباگناه کاران ومتجاوزین وعوامل اغتشاش وبرهم زنندگان امنیت عمومی برخوردشود.احمدی مهر که خودعضوهیئت تحقیق حوادث هستنداز مسئولین خواست مصوبات هیئت ازجمله، جمع آوری سلاحهای موجود،دستگیری عوامل تیر اندازی به ترانس برق و مهاجمین به منازل مردم به صورت جدی پی گیری شود.ایشان یکی از راههای جلوگیری از این حوادث رابکارگیری جوانان دانست.

 

بعد از آن از امام جمعه محترم شهرمان برای سخنرانی دعوت به عمل آمد.ایشان سخنان خودرابا آیات روحبخش قرآن کریم آغازوبه استنادآیات وروایات هدف از تشکیل این نشست را تألیف قلوب،کنارگذاشتن کدورتهاونزدیکی دلها منطبق بارفتارآورنده دین خدا حضرت محمد(ص)بیان فرمود.ایشان تاکید نمودند با توجه به اینکه دین اسلام برای تمام امورات زندگی برنامه دارد .اگربه دستورات ان عمل شود هرگز به صورت هم چنگ نمی زنیم ومشکلات را باگفتگووریش سفیدی حل میکنیم.امام جمعه شهرمان با اشاره به تبعات ویرانگر خشم با نقل روایتی گفت:شخصی نزد رسول خدا   آمدوگفت :ای پیامبرخدامن به علت دوری راه نمی توانم هرروزخدمت شما برسم واز بیانات شما بهره ببرم جمله ای به من بیاموز که همیشه مرا راه نما باشد.پیامبر فرمود:خشم نکن .تاسه مرتبه او پرسیدو حضرت محمد(ص)فرمودخشم نکن.وقتی او به وطن خودبرگشت دیدطایفه اووطایفه ای دیگر برسر استفاده از چاه آب درگیرشده اندوازدوطرف عده ای خسارت دیده اند.اوبلافاصله شمیر خودرا ازنیام کشید وآماده جنگ شد.اماوقتی نصیحت پیامبر خدارا به یاد آورد شمشیر را غلاف نمودوخسارات وارده به بستگان خودرابخشیدودیه طرف مقابل را هم پرداخت نمود.درخاتمه امام جمعه از مردم خواست  از هرگونه خشم ودرگیری خودداری نمایندومطمئن باشندکه مسئولین بامتخلفین برخورد قاطع خواهند نمودوخسارات وارده راازانان خواهندگرفت.اینجا بود که مردم پاسخ سؤال خودراگرفتندوباتکبیرفرمایشات امام جمعه را تایید نمودند.بعد ازآن میهمانان وحدود پانزده نفر از طرفین برای صرف شام به منزل حجت الاسلام احمدی مهر رفتند.درآنجا حاج آقا نقی زاده نماینده مردم منصوریه درهیئت واقای علیزاده نماینده طایفه گیوه چرمی نقطه نظرات خودرابیان کردند.فرمانداربهبهان نظربه اظهارات طرفین از هیئت تحقیق خواستجهت ریشه یابی کامل حوادث واحقاق حق آسیب دیدگان ومعرفی برهم زنندگان نظم وامنیت عمومی به فعالیت خودادامه بدهند. بنده هم گزارشات وتحلیلهای سایتهای بهبهان شهر.بشیرنذیر.منصوریه وآتیه بهبهان ، به انضمام عکسهایی از خرابیهای به بار آمده توسط مهاجمین را دراختیار مسئولین محترم گذاشتم که امام جمعه. فرمانداروفرمانده نیروی انتظامی به دقت آنهارا مطالعه نمودند.درپایان امام جمعه محترم هم از هیئت خواست تاشناسایی کامل عوامل اغتشاش به کار خود ادامه بدهند واز مسئولین هم خواست با برهم زنندگان نظم عمومی ومحرکین ماجرا با قاطعیت برخورد کنند.درپان هم آقای احمدی مهراظهار امیدواری نمود شام بعدی را به شکرانه ارتقاءمنصوریه به شهر دورهم باشیم.

/ 0 نظر / 2 بازدید