زباله مردمه ...

تحقیقا درهیچ نقطه ای ازایران چنین همیاری واقدامی نشده وهیچ روستایی درایران شهرداری خودگردان ندارد.حالا چه کمکی ازدست من برمیآید؟مابه ایشان گفتیم :مردم درراه اندازی مدرن آبرسانی،جدول بندی کوچه وخیابانها،اختصاص 12هکتارزمین به ساخت مدارس کتابخانه،درمانگاهآآموزشگاه فنی حرفه ای،آبرسانی،مخابرات و...هزینه های زیادی متحمل شده اندشمابه عنوان پاداش هزینه های دفع زباله رامتقبل شوید.ایشان باروی گشاده دستوردادند،ازفرداسه نفرازشهرداری بهبهان درمنصوریه به کارمشغول شوند،یک دستگاه تراکتورهم ازکارخانه سیمان برایمان گرفت ویک مجموعه کامل ازماشین آلات موردنیازقول دادندکه به آن عمل نمودندوهم اکنون درمنصوریه هستند.تامدتی هم کارها خوب پیش میرفت.امامدتی است که گویامشکلاتی پیش آمده که نیازبه پیگیری جدی توسط شوراودهیاری دارد.چراکه این وضعیت ممکن است موجب مشکلات بهداشتی وشیوع بیماریهای مرتبطگردد.

ایرج بهمن پور

/ 1 نظر / 2 بازدید
zamani

با تشکر از شما استاد بهمن پور . این نا کجا آباد را در فریاد رسی نیست . باید از طریق استان داری و بدون واسطه مشکلات را مطرح نمائیم . باید یک دست باشیم و از نمایند آیند با قدرت آرایمان بخواهیم . بابا در همه جا مردم یک دست میشوند و به وسیله یک نمایند از کاندید های آینده خواسته هایشان را در ازای آرایشان مطالبه میکنند . و چه نماینده ای درد آشنا تر از خود شما .