آداب و رسوم و سنتهای مردم منصوریه

حال که تاحدودی با موقعیت جغرافیایی و تاریخی منصوریه آشنا شدیم جادارد اشاره ای هم به اداب و رسوم مردم نجیب، خونگرم،صمیمی و مأخوذ به حیای آن بنماییم مردم منصوریه برای هرفصل و انجام هرکاری آداب خاص خودش را دارند و رعایت مینمایند که هرکدام به جای خود دیدنی و شنیدنی است.من برای شروع ، فرایند شیزین و جذاب عقد و عروسی را در نظرگرفته ام.ازقدیم الایام در منصوریه به این اتفاق مهم و سرنوشت ساز اهمیت فراوان میداده اند.مرحله اول  انتخاب طبیعی است که انتخاب عروس بود.درقدیم این مرحله طبق صلاحدید والدین و بزرگترها و موافقت آقا پسرها شکل می گرفت. بعد توسط بزرگتر فامیل که ترجیحأ این وظیفه به عهده خانم بزرگها گذاشته می شد نظر خانواده عروس را می پرسیدند.اگر نظر موافق بود مراسم کدخدایی برگزارمی شد.این مراسم درنوع خود بسار جالب بود.چراکه ریش سفیدان دو طرف می نشستند و به طور جدی برسر شیربهاء،مهریه(پشت قباله)طلای حاضروغایب و.....بحث می کردند.درنتیجه میزان عرف محل با درنظر گرفتن بضاعت خانواده داماد جاری میشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید