سابقه شرکتهای هرمی

باتشکرازیکی ازدوستان متعهدهمشهری که جهت آگاهی جوانان عزیزمنصوریه ای ازعملکردشرکتهای هرمی مطلبی درخواست فرموده بودند،نکاتی راتقدیم میدارم.

نخستین بارحدود90سال پیش یک مهاجرایتالیایی به نام کارلوپونزی این تجارت کثیف رابنیان گذاری نمودوسرمایه هنگفتی به دست آورد.ولی درسال1949 میلادی توسط یک روزنامه رازاوافشاشدوبه زندان افتادتااینکه دربرزیل درگذشت.اما رکوردداراین نوع کلاه برداری فردی است به نام برناردمادوف آمریکایی که توانست 50 میلیارددلارازاین راه به دست بیاورد.ولی اوهم به جرم کلاه برداریهایش به 150 سال زندان یعنی تاآخرعمرش محکوم شد.

دواصل مهم درانجام ابن کارنقش دارند.دروغگویی وسوءاستفاده ازساده لوحی مشتریان.معمولا کسانی که میخواهندره صدساله رایکشبه بپیمایندبیشتردردام این شیادان می افتند.طراحان این پدیده شوم ازراههای مختلف واردمیشوند.12مرحله دارندکه طعمه های خودراازآن عبورمیدهندتاباورکنندکه ازاین راه میتوانندآنهاراخوشبخت کنند.اما درنهایت فقطچندنفری که درراس هستندبه اهداف سودجویانه خودمیرسندوبقیه سرمایه خودراازدست میدهند.برای مثال ابتداازهرنفریک میلیون تومان پول میگیرندومقداری جنسهای آرایشی و....دراختیارآنهاقرارمیدهندتابازاریابی کنندوبرای خودزیرمجموعه دست وپانمایند.اینگونه افرادبیشترفامیل وآشنایان خودرابه این کارفریبنده ترغیب میکنند.جالب اینجاست که این نوع فعالیت درتمام دنیاممنوع است وبرای این شرکتهامجازات سنگین دربردارد.

دررابطه بافعالیت این شرکتهادرمنصوریه بنده هم خبرهایی شنیده ام.گویا یکی ازاهالی ازاقوام ودوستان نزدیک خودمبالغی راگرفته که ماهانه به آنها بهره بدهدولی ازعهده این کاربرنیامده وظاهرآبه فکرجبران خسارات است.به عناوین دیگری هم شنیده ام که امیدوارم دروغ باشد.

جوانان عزیزباتوجه به ظرفتهای بالای صنعتی،کشاورزی،دامپروری و.....درمنصوریه میتوانندباتشکیل تعاونیهای مختلف ازتسهیلات دولتی استفاده نمایندوهرگزفریب این افرادسودجودباافکارراحت طلبانه رانخورند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
آوینی

با تشکر از مطالبی که گذاشتید به نکته جالبی اشاره نمودید واقعا جای شرکت های تعاونی در روستا خالی میباشد ولی ایجاد تعاونی با هدف تولید مولد نیازمند زمین سرمایه(وام) و امکانات میباشد که به گمانم سندهای زمین منصوریه برای ایجاد واحد های تولید اشکالاتی داشته باشند با سپاس فراز هایی از نهج البلاغه خداوند عقل را به انسانی نداد جز آنكه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید. كسی كه نهان خود را اصلاح كند، خدا آشكار او را نیكو گرداند، و كسی كه برای دین خود كار كند، خدا دنیای او را كفایت نماید، و كسی كه میان خود و خدا را نیكو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد كرد. از نافرمانی خدا در خلوتها بپرهیزید زیرا همان كه گواه است داوری كند.

ایرجعلی بهمن پور

باسلام خدمت بازدیدکنندگان محترم ،خصوصا دوستانی که وقت ارزشمندخودرابه ارسال نظراختصاص میدهند. دوست عزیزاگرماهمین فراز کوتاه از فرمایشات حضرت علی (ع)(خداوندعقل رابه انسان ندادجزآنکه روزی اوراباکمک عقل نجات بخشد)راسرلوحه زندگی خودقراردهدهیچ مشکلی رادرزندگی احساس نخواهدنمود.دررابطه باتسهیلات هم شک نکنیدکه دولت به جوانان باانگیزه کمک خواهدنمود.ازبابت زمین هم اولا زمینهای منصوریه راهکارخاص خودرادارد.دوم اینکه اطراف منصوریه زمینهای منابع طبیعی فراوان است که حتما به طرحهای توجیه پذیرواگذارخواهندنمود.گام اول راباتوکل به خداوندمتعال بردارید،انشاءالله موفق خواهیدشد.

شهروند

سلام ..تشکر بابت اطلاع رسانی .اما ظرفیت هایی که هیچ استفاده نمی شود چ فایده دارد..مسئولین باید زمینه را محیا کنند نه اینکه جوانان بی تجربه...