سال1391،درتاریخ منصوریه جاودانه شد.

 

بی تردید سال 1391درتاریخ منصوریه جاودانه خواهدشد.

ارتقاء جایگاه روستای منصوریه به شهردرتاریخ 26/10/1391نقطه عطفی درتاریخ پرفرازونشیب منصوریه است .که قطعأبه عنوان افتخاری بزرگ  برای این نسل به ثبت خواهدرسید.البته افتخاراصلی متعلق به اجدادمااست که بامقاومت دربرابر حاکمان جورچنین ملک ومیراث ارزشمندی برای مابجا گذاشتندکه امروزقابلیت توسعه داشته باشد.اما ازآنجاکه دررابطه با تاثیرات این رخدادبزرگ برزندگی مردم  وچگونگی روندتغییرات سئوالات زیادی درذهن همشهریان مطرح است ،که پاسخ به آنهامیتوانددرشکل گیری نهادهای شهری وکسب اعتبارات لازم کمک نماید.ابتدابایدمروری برفرایندطرح ارتقاع روستای منصوریه به شهردشته باشیم.

/ 1 نظر / 2 بازدید

باسلام عالی دهاقان محمد