تغییرات لازمه زندگی وپیشرفت

 

 پیام قرارگرفتن نام منصوریه درردیف اسامی بهبهان ،آغاجاری ،تشان،وزیدون که شهرستان ،شهروبخش هستندچیست؟

متن درون کادربالاعنوان سایت رسمی نماینده محترم شهرمان حاج محمدباقرشریعتی است.من هنوز عنوان سربرگهای ایشان راندیده ام .اگرآنها هم همین عنوان راداشته باشند،معلوم است که باورقلبی واراده ایشان ،همانگونه که درنطق میان دستورومصاحبه های خودتاکیدنموده اند،برمحقق شدن این آرزوی دیرینه چندین هزارنفرمردم صبوروزیان دیده منصوریه استواراست.

البته فرایند ارتقاءتغیراتی کشوری ،خصوصا تبیدل شدن روستا به شهر الزاماتی دارد که هرکجای این کشور پهناوراتفاق افتاده درسایه وحدت ساکنین ،وحدت بین مردم ومسئولین،پشت کارهمه جانبه ،ایستادگی ودفاع ازحقایقی است که دولتمردان درمحاسبات خودقانع شوندکه ماندن دراین شرایط آینده فرهنگی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی وعمرانی چندین هزار نفررابه خطر خواهدانداخت وعبورازاین شرایط چشم اندازی بسیارروشن داردکه میتواندزمینه ساز استان شدن شهرستانمان(بهبهان ) شود.چراکه به همین نسبت شهرستان ماهم درشأن موقعیت تعیین خودپیشرفت نکرده ودربن بست همه جانبه گرفتارشده است.پس جاداردکه شورای اسلامی ،دهیار،مردم کم توقع منصوریه وهمه مسئولین شهرستانی ،باآینده نگری ودوراندیشی گام اول درتغییراتی کشوری رادرراستای استان شدن شهرمان بردارند.(انشاءالله)

 
/ 0 نظر / 2 بازدید