تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی

پیام سال تولیدملی ،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی چیست؟

هم اکنون سال سوم است که رهبرمعظم انقلاب براساس شناخت ازمشکلات جامعه ،برنامه والگوی سالها رابرمحورکاروتلاش تعیین می نمایند.سال 89 همت وکارمضاعف.سال90 جهاداقتصادی وسال91 راهم سال تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی نام گذاری فرمودند.براستی پیام این رهنمودها چیست؟

اگرواژگان پیام جامع امسال رابه دقت بررسی نماییم می بینیم مکمل نام دوسال گذشته است.تولیدملی یعنی اینکه به توانمندی خودمتکی باشیم تابیگانگان باحربه تحریم واردنشوند.درورزش وقتی نام تیم ملی رابه خوداختصاص میدهدنمی توانداز بازیکن خارجی استفاده کند.این واژه تولیدملی رامابایدبه چشم تیم ملی ازآن استفاده کنیم.

مااگربه آمار،شرایط اشتغال وتبعات آن درشهرخودمان نگاه کنیم میبینیم دغدغه اصلی مردم ومسئولین مشکل بیکاری است.پس معلوم است که اهداف مدنظررهبری آنگونه که بایدیرآورده نشده است.بااین حساب حالا چه بایدکرد؟

برای درک پیام رهبری ودستیابی به اهداف مدنظربایدهمه مسئولین نظام ومردم دست به دست هم بدهندتابااستفاده ازسرمایه های مادی ومعنوی کشورازاین مرحله وگردنه های صعب الاعبورآن باسربلندی عبورنماییم.

واما چرادرشهرمستعدبهبهان نرخ بیکاری به طورآزاردهنده ای بالااست؟

اقتصادانان سه عامل رادرتولید ورونق اقتصادی مهم ومؤثرمیدانند.

1- زمینه وفضای لازم،مثل آب،زمین ومعادن2- نیروی انسانی3- سرمایه.البته بعض مدیریت راهم به این سه مورداضافه مینمایند بعضی هم مدیریت راجزئی ازنیروی انسانی میدانند.

درشهرما که به لطف خداآب،زمین ومعادن ونیروی انسانی ،بالقوه درواقع معطل وآماده هستند.بخش سوم ،یعنی سرمایه برمیگرددبه تدبیرمدیران که ظاهرأنقطه ضعف ماوعامل اصلی بیکاری دربهبهان است.متاسفانه دردهه گذشته مشخصأودردولت سازندگی به دلیل عدم ثبات مدیریت درشهرمان وانتصاب مدیران غیربومی براساس اختلافات سیاسی فرصت برنامه ریزی وتوسعه ازدست رفت.ونتیجه آن عقب ماندگی ازکاروان توسعه وآماربسیاربالای بیکاری دربین تحصیلکردگان وافرادآماده به کاری است که بسیاری ازآنها رانمیشودگفت جوان .چراکه یادرمیانسالی قادربه تشکیل زندگی نیستندویامتاهل هستندواز بیکاری شرمنده زن وفرزندان.

واما حال که الحمدالله فرمانداری فعال ،دردآشناوتحول خواه ،امام جمعه ای دلسوزومدیرانی بومی رادرراس امورداریم .وبه زودی نماینده ای بومی هم توسط مردم انتخاب خواهدشد.دیگرهیچ توجیهی برای بیکاری وعقب ماندگی پذیرفتنی نیست.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید