بازسازی قنات منحصربه فردمنصوریه

بازسازی قنات تاریخی ومنحصربه فردمنصوریه مربوبه دوره ساسانی دردستورکارفرماندارشهرمان

به گفته حاج آقا احمدپورمشاورفرماندارشهرمان درپی تشکیل جلسه کارگروه کشاورزی وطرح مزایای قنات تاریخی منصوریه جلسه ای باحضورمهندس باذلی محبوب باحضورکارشناسان ویکی ازکشاورزان منصوریه ای دراین رابطه تشکیل وتصمیمات لازم جهت بازسازی قنات اتخاذگردید.

درآن جلسه بنده ازغیراقتصادی بودن طرح جدیدکانالهای آبیاری که به وسیله پمپاژصورت میگیردوهزینه کشاورزان رابالا میبرد،برق بیهوده مصرف میکنندوهمان زمینهایی راپوشش میدهندکه قبلا بدون پمپاژآبیاری میشدندصحبت نمودم واشاره ای هم به قنات تاریخی منصوریه کردم که علاوه بربدون هزینه بودن برای کشاورزان زمینهای بلندی راآبیاری مینمایدکه حتی درطرح جدیدوپمپاژی هم درمحدوده دیم قرارگرفته اند.!!

وظیفه خودمیدانم ازفرماندارمحترومشاورایشان برای طرح این موضوع تشکروقدردانی نمایم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
همشهری

انتخابات مجلس بهبهان وبلاگی برای شما http://entekhabatebehbahan.blogfa.com/