چرابایدمنصوریه شهرشود؟

کسانی که آن سالها ازمنصوریه به صورت عبوری هم ردشده باشندبه یاددارندکه درفصل بهارزباله های خانگی ودامی ازمحل جمع آوری زباله خارج وجاده رانیزپرنموده وواردنهرآبی میشدند.گاهی اوقات ازروی ناچاری آنهاراآتش میزدند.که دودوبوی مشمئزکننده آن امان مردم رامیبرید.وقتی به فرمانداری مراجعه مینمودیم میگفتندبرویدجهادسازندگی.به آنجا مراجعه مینمودیم میگفتندجمعیت منصوریه از4000نفرگذشته وطبق قانون درمحدوده کاری ماقرارندارد.ماکه درآن سالهااکثرکارها،مثل راه اندازی آبرسانی فعلی ،جدول کشی کوچه ومعابر ،ساخت مساجد ،مدارس ودبیرستانهارابامشارکت مردم ،وحمایت مسئولین (مرحوم حاج زارعی که فرماندارومهندس جعفری زاده که رئیس کارخانه سیمان بودند)انجام میدادیم،این بارجهت حل این معضل بامشورت یکی از کارشناسان شبکه بهداشت(آقای جهان محمدی)بارای مردم یک شورای بهداشتی تشکیل دادیم که اولین کارآن تاسیس یک شهرداری خودگردان بود.این شهرداری باکرایه یکدستگاه تراکتوروبکارگرفتن سه نفرکارگربه دفع بهداشتی زباله وتمیزنمودن جداول مشغول شد.هزینه آن راهم ازخانوارهادریافت مینمودیم.تااینکه استانداروقت آقای مقیمی سفری به بهبهان داشتند.مابه رایزنیهای فراوان ایشان رابه منصوریه دعوت نمودیم.تدارک بسیارخوبی هم جهت استقبال ازایشان دیدیم.هم ازنظرجمعیت وهم نظم واحترام.ازآنجا که این سفرغیرمنتظره بودواززمان قطعی شدن حضورایشان درمنصوریه تاساعت مقرر فرصت چندانی نبودوحقیقتأنمیخواستیم هزینه اضافی هم به مردم تحمیل کنیم،پیش قصاب رفتیم وگفتیم برای امروزکشتارداری؟گفت بله یک قوچ خوب دارم.گفتیم لطف کن آنرابیارپیش پای استانداربکش .اوکه مردفهمیده ای بودقبول کردوبعدازکشتن هم آنرا بردوبرای خودش فروخت.استاندارپس ازاستقبال گرم مردم به توضیحات ماگوش دادوبه شدت تحت تاثیرقرارگرفت وگفت:کارهای شماقابل تحسین است اما تاسیس این شهرداری مردمی درکشوربرای اولین باراتفاق افتاده .حال درخواست شما چیست؟ماگفتیم آقای استانداروقتی درحال جنگ با دشمن  بودیم ماانتظاری نداشتیم .اما این مردم دیگرتحمل این هزینه های اضافی راندارند.شما لطف کنیدماراازاین گرفتاریها نجات بدهید.گفت چشم من همه این دستگاها رابرای شما تامین میکنم .گفتیم آقا موقتا یکدستگاه تراکتورازکارخانه سیمان و3نفرکارگراز شهرداری بهبهان دراخیارمابگذاریدتاهدایای جنابعالی برسند. فردای آنروز شهرداری بهبهان سه نفرکارگرومهندس جعفری زاده هم یکدسگاه تراکتوربه ما تحویل دادندکه به رغم سنگ اندازیهای فراوان هنوزدرمنصوریه هستندودستگاهای استاندارهم اضافه شدند.

درهمان سالهاازاستاندارجهت توسعه آن تشکیلات تقاضای تخصیص درصدی ازعوارض کارخانه سیمان مطرح شد.اما درحالی که میرفت کارتمام شود،همین پیشنهادآقای پیله ور توسط شهرداروقت بهبهان(آقای بهدار)درجلسه ای که با ما وفرمانداروقت داشت مطرح وتصویب هم شد.یعنی الحاق منصوریه به بهبهان.اوبرزنی هم درمنصوریه دایرنمودودرحضورمسئولین شهری طی مراسمی الحاق منصوریه به بهبهان رارسما اعلام نمود.اما اقای پیله ورعزیزان شهرداررفت ،آن برزن هم جمع شدوروز به روز جمعیت منصوریه افزایش یافت اما دریغ ازیک ریال هزینه برای امورورزشی برای جوانان منصوریه،دریغ از یک ریال هزینه دراموررفاهی تفریحی برای مردم منصوریه،دریغ ازحضورمستمرمسئولی که به رفع اختلافات بپردازد.ودیدیم که آنچه نبایدمیشد،شدوچندین نفرقربانی ناکارآمدی قوانین روستایی شدند.

آقای پیله ورعزیزمن دربخش نظرات .آنهم نظرات دلسوزانه باشما آشنا شدم وسایت یاوبلاگی هم ازشماندیده ام که به مطلب شما اشاره نموده باشم.البته بعضی دوستان شایدبه علت بی اطلاعی ازروندمسائل منصوریه اشاراتی نموده اند.اما دوستان همانگونه که درمطلبی دیگرهم گفته ام،قوانین تقسیمات کشوری باآگاهی تدوینگران آن ازتمام مشکلات امنیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و...که دامنگیرروستاهای بزرگ میشوندو مادرمنصوریه شاهدآن هستیم برارتقاءروستاهای بالای 5000نفربه شهرتاکیددارد.البته شرایط اقتصادی،مکانی و....هم دخیل هستند.که منصوریه دارای همه آن شرایط نیز هست .برخلاف نوشته یکی از وبها که نوشته بودفاصله منصوریه تا بهبهان دوکیلومتراست.فاصله منصوریه تابهبهان 6کیلومتراست.وطبق قوانین موجوداین فاصله کمترنخواهدشد.چراکه درزمینهای کشاورزی وباغات اجازه تغییرکاربری نخواهندداد.الحاقی که فقط ازترس ازدست دادن عوارض سیمان باشدهم،برادرهمان برزنی است که آقای شهردارتاسیس کردند.پس بهتراست به این فرصت به دیده تهدیدنگاه نکنیم وهم خودرابرارتقاءجایگاه شهرمان که سالهااست بنده برقابلیتهای تاریخی،فرهنگی ،اجتماعی،آن برای مرکزیت استان جدید خوزستان تاکیددارم استوارنماییم.  انشاءالله.

/ 0 نظر / 2 بازدید