4نفردربهبهان تاییدصلاحیت شدند

تاییدصلاحیت شدگان بهبهان ،4نفر

براساس اطلاعات موثق هیأت نظارت استان خوزستان پس ازبررسی صلاحیت  نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم در شهرستان بهبهان ، به شرح ذیل اعلام نظرنمود.

4-1نفرتاییدصلاحیت شده اند.

6-2نفرردصلاحیت.

3- 8نفرعدم احرازصلاحیت.

نامزدهایی که ردصلاحیت شده ویاحکم عدم احرازگرفته اندفقط 24 ساعت فرصت دارندتااعتراض خودرابه هیات نظارت استان اعلام نمایند.

/ 0 نظر / 2 بازدید