ادامه انتخاب چهارم و............

گفتم که بانامزدشدن مهندس مجتهدی معادلات بهم خوردچراکه درجناح محافظه کار انروز انشعاب بزرگی رخ داد.امام جمعه محترم وبه تبع ازایشان جمعی ازروحانیان،بازاریان،وخلاصه بعضی ازحامیان حاج زارعی درتمام اقشارجامعه ازصف ایشان جداشدند.درجناح مقابل که ان روزها چپ خوانده میشدندباکاندیدشدن حاج عابدی نوعی بلاتکلیفی وسردر گمی حاکم بودچراکه:حاج عابدی دورقبل ردصلاحیت شده بودوبعیدمینمودکه این بار تأییدشود.اما ایشان مصربودندکه درصحنه باشندزیرابزرگان نظرشان مساعداست.دورگذشته اقای سلیمانی درکنارایشان نامزدشده بودولی برای مجلس پنجم  تنها بود.این جریان نشان میدهد که جناحهای سیاسی ماقائم ووابسته به فرد هستندوگرنه دلیلی نداردچهارسال دست روی دست بگذارند ببینندعاقبت کارچه میشود.یک جناح سیاسی که میخواهدرای ازمردم بگیرد بایددر فرصت چهارساله خودرا ترمیم وبرای سازندگی وپیشرفت شهرطرح وبرنامه ارائه بدهد.یارگیری وکادرسازی کند.امادرنهایت خواهیم دیدکه همه جناحهادراین زمینه مشترکند.به هرصورت برسی صلاحیتهاانجام شدوحاج عابدی دوباره ردصلاحیت گردید.عده ای اطراف ایشان برای نتایج بازنگری ماندندوبسیاری هم متمایل به دیگر کاندیداها  شدند.البته اکثرچپهای شهر به اقای مجتهدی پیوستند وعده ای هم با روستائیان چپ به اقای علمی رای دادند.تامجلس پنجم تقسیم ارادرشهرو روستا خیلی رنگ وبوی قومیتی نداشت.هر چنددرتمام ادوارکسانی ازروستا کاندیدمیشدندولی کاندیداهای شهری درروستاها رای قابل توجه واکثرأبیشرازکاندید روستایی داشتند.دربین روستائیان نسبت به اهالی شهربدبینی بسیار کم وساکنین شهرهم خورا جدای ازروستایی نمیدانستند.پیوندهای فامیلی نسبت به گذشته چندبرابرشده بود.حاج زارعی بادرایت واحترام به شخصیت وجایگاه انسانی افرادروابط حسنه  بین  شهری وروستایی رامستحکم ترنمود.لذاازانجاکه ایشان درمجلس چهارم بسیارفعال ،تاثیر گزاروسخنگوی کمیسیون تلفیق بودوکارهای عمرانی وفرهنگی زیادی هم انجام داده ویا دردست اجراداشت ونام بهبهان رادرکشورمطرح نموده  بود، علی رغم جدایی  جمعی ازهمراهان دورقبلی ، امام جمعه واطرافیان انهابازهم رای اعتمادازمردم گرفت. البته افراد تاثیرگذاری ازجناح چپ خصوصأازمیان روحانیون بانفوذ شهرنیزدران دوره به ایشان پیوستند.                                                   

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
برادران ارجانف

بلاگ برادران ارجانف به روز شد. www.arjanov.blogfa.com بلاگ برادران ارجانف از یک منطقه دور استوایی (6540 کیلومتر دور از ارجان) در راستای آشنایی بهبهانیهای همشهری و جوانان ارجان ساخته شده تا انها را علاوه بر آشنا نمودن با مسائل اجتماعی روز؛ با تاریخ 5 ساله کهن سرزمین مادری خود و فرهنگ دیرپای یهودیان ارجان آشنا نماید. با 3 مطلب جدید به روز شد: -- 43% مدیران کشور مدرک دانشگاهی ... -- آیا سقط جنین باید مجاز شناخته شود؟ -- از خدمت تا خیات آیت الله کاشانی بخش 2 در ضمن شما می توانید آخرین اخبار فیلتر شده در ایران را در خبرنامه بلاگ ما در هر ساعت پی بگیرید.

ایرجعلی بهمن پور

باتشکرازتوجه جنابعالی:سایت شمادرلینک همین وبلاگ ومقاله نویسی (بهمن پورپرشین بلاگ)قرارگرفت