احیا’ نهرسنتی منصوریه

 

باتشکرازمدیرمحترم سایت بهبهان فرداجناب آقای میلادشکری نسب که هرمندانه گزارشی تصویری ازقنات منحصربه فرد منصوریه تهیه ومنتشرنموده اند،بااجازه ایشان این گزارش باگزارش خبری ،فنی که بنده کارنموده ام رابه همشهریان عزیز تقدیم مینمایم خبرگزاری شهری بهبهان امروز:گزارش تصویری از نشست خبری مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد،نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون و بازدید خبرنگاران از قنات منصوریه شهرستان بهبهان

بااحیاء قنات ونهر سنتی منصوریه توسط شرکت بهره برداریازسد،نیروگاه وشبکه آبیاری مارون، سالانه 000/000/300 تومان درمصرف برق صرفه جویی خواهدشد.

بااحیاء قنات ونهر سنتی منصوریه توسط شرکت بهره برداریازسد،نیروگاه وشبکه آبیاری مارون، سالانه 000/000/300 تومان درمصرف برق صرفه جویی خواهدشد.

نشست خبری مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد،نیروگاه و شبکه آبیاری مارون | خبرگزاری شهری بهبهان امروز | www.Behbahantoday.com | عکس:علیرضا(میلاد)شکری نسب

 

آب درسرزمین خشک وگرم کشورمان همواره دارای اهمیت بسیار، وتهیه آن جهت کشاورزی ومصارف خانگی بامشکلات فراوانی مواجه بوده است.بانگاهی به تاریخ پرفراز ونشیب شهرمان مبینیم که دربعضی از مقاطع تاریخی منطقه ماکه آن روزارجان دراوج آبادی بوده با حداقل پنج قنات پرآب ازبرخوردارترین شهرهای ایران به حساب میآمده.ناصرخسرو درسفرنامه ارزشمندو تاریخی خود مینویسد:وقتی به ارجان رسیدم دیدم دارای باغهای زیادی از جنس انگور ،زیتون و....است که آب ان از چهارقنات تأمین میشود.این قناتهااززیر شهرارجان میگذرد.ناصر خسرو ضمن تمجیدازدانشمندان ارجانی مینویسد:روزها که هوا گرم میشدمرا برای استراحت به زیر زمین منازل که آب قناتهاآنجاجاری بود میبردند.لذادرآن زیرزمینهاهوابسیارخنک بودولی هیچ کس از آب آن به غیراز آشامیدن استفاده نمیکرد.وقتی علت را ازآنها پرسیدم گفتند:چون پایین دستی ها هم ازاین آب استفاده مینمایند دست نمی زنیم چون آب آلوده میشود.با این حساب میتوانیم بگوییم درقرن پنجم ارجان پنج قنات داشته .چراکه قنات تاریخی منصوریه حدود 6کیلومتربالاترازارجان جاری میشد.اماوقتی مردم ارجان به شهر فعلی بهبهان به هر دلیلی نقل مکان میکنند ظاهرأهمه این قناتها به مرورزمان ازبین میروند.اینکه چرا این اتفاق ویرانگررخ میدهدجای تأمل دارد.شاید اگر علت اصلی مهاجرت روشن شودپاسخ سئوال بنده را هم دردل خودداشته باشد.بعضی مورخین علت ویرانی ارجان رازلزله عنوان نموده اند.امابعضی هم معتقدندکه علت غارت همه ساله ارجان به دست اطرافیان بوده تاجایی که نوشته اند درآخرین غارت شهررا هم به آتش کشیده اند.لذابه دلایل زیادی میتوان گفت مورد دوم درست است .چراکه اینهمه ازرودخانه فاصله گرفتن ودرمنطقه ای خشک سکنا گزیدن آنهم درزمانی که بدست آوردن آب کارساده ای نبوده را میشود حمل بر دورشدن از منطقه خطروایجادشرایط بهتر برای دفاع از خودنمود.به هرصورت بهبهان ساخت برکه ها واستفاده ازآب باران راهم مدتها تجربه میکند.گویا یکی از قناتها تا ده ها یا قرون بعد دایر بوده که مقداری از آب آنرابرای پرکردن برکه ها ی بهبهان اختصاص میداده اند .آثاربجای مانده ازمسیر جوی آب مؤیدهمان قنات منصوریه است .اما دوست خوبم آقای مهندس سروری معتقدند قناتی در همین مسیر هم مختصص بهبهان بوده که دراینصورت باید آثار قنات آن هم مشهود باشد.آنچه مسلم است قناتی هم که مقداری از آب بهبهان راتامین مینموده پس از مدتی خشک شده.تا اینکه طبق اسنادموجود که فارسنامه ناصری به آنها اشاره مینمایددرسال 1230حاکم بهبهان وکهگیلویه با بکار گماردن چند مقنی ازکازرون وکارگران بومی اقدام به تنقیه قنات فعلی منصوریه مینمایندکه موفق به باز نمودن قنات میشوندوتا سال 1324آب کشاورزی وشرب منصوریه وبهبهان را تأمین مینموده است. ازاین تاریخ بااحداث قنات ونهرمورد  

بحث احدث میشودکه موضوع گزارش ما است.دراوایل دهه 30که مردم بهبهان برای تهیه آب شرب سخت درمضیقه بوده اند ازحکومت وقت برای حل معضل آب درخواست رسیدگی مینمایند.ازاینرو دولت درسال 1314مطالعات اولیه راشروع وتاسال 1320مقدمات احداث قنات جدیدرافراهم وطی مدت 4سال حفروسنگ کاری قنات به طول 4407متروحدود25 کیلومترکانال روبازبه اتمام میرسد.ازآب این قنات علاوه بر3000هکتارزمین زراعی آب شرب بهبهان را نیز تامین نمودند که میتوان گفت اهمیت آن از تاسیس کارخانه سیمان کمترنبود.چراکه با خروجی 3مترمکعب آب درثانیه 15 برابرقنات تاریخی منصوریه که 200 لیتردرثانیه خروجی داشته درآنزمان انقلابی درامرکشاورزی محسوب میشده است.حال با این مقدمه به سراغ طرح جدید شرکت آبیاری مارون میرویم  چراکه جلوی ضرررا هروقت بگیری منفعت است.مدیرعامل شرکت آقای مهندس مکاری بهبهانی که زیرمجموعه ایشان کاربازساری قنات ونهرسنتی رابا موفقیت به پایان رسانده اند ازاصحاب رسانه دربهبهان برای بازدید از محل واطلاع رسانی دعوت به عمل آوردند.دراین نشست خبری مدیرعامل شرکت بهره برداری ازسد،نیروگاه وشبکه آبیاری مارون( مهندس علی مکاری بهبهانی) گفت: مطبوعات که رکن چهارم دمکراسی هستنددراطلاع رسانی به همشهریان نقش محوری دارندوهدف ازتشکیل این نشست رابحث پروژه هاییکه شرکت مشغول اجرای آنهااست وگزارش عملیات انجام شده جهت بازسازی نهر وقنات سنتی منصوریه باقدمت 70 ساله عنوان نمود .مکاری شرکت تحت مدیرت خودراتنها شرکت دومنظوره درکشورمعرفی کردوگفت:این شرکت علاوه بربهره برداری ازآب،بهره برداری ازنیروگاه جایزان،امیدیه وبخشهایی ازرامهرمز رانیز به عهده دارد.مدیرعامل شرکت درادامه گفت:مانبایددچارخودکمبینی بشویم چراکه بهبهان باظرفیتهای بالایی که دارد همواره موردتوجه دولتها بوده وهست.مهندس مکاری  درادامه گفت:شرکت جهت تکمیل این پروژه درپی تملک ارضی از کشاورزان استودرفازدومکهدردست طراحی است پمپاژاولیه نیز حذف خواهد شد.مکاری بهبهانیدرراطه بامزایای این طرح گفت:بابازسازی قنات ونهرسنتی منصوریه سالانه حداقل 300میلیون تومان دربرق صرفه جویی خواهد شدومشکلات کشاورزان ازقطعی برق همدرکانال cفعلابه نصف تقلیل خواهدیافت. مدیرعامل شرکت بهره برداری ازسد،نیروگاه وشبکه آبیاری مارون بهبهان درپایان از اصحاب رسانه خواست که سئوالات خودرامطرح نمایند .ایشان درپاسخ به اولین سئوال خبرنگارندای بهبهان مبنی بر اینکه ،باتوجه به عدم پرداخت بهاء اراضی مورداستفاده دربعضی پروژه های قبلی برای طرح جدیدچه برنامه ای دارید؟گفت :ظاهرأمشکلاتی بوده که باید رفع شودوسازمان باید اقدام نماید.درباره تقسیم بهینه آب بین باغداران منصوریه که باغات پایین دستی آنهادچارکم آبی شدید بودند گفتند:ماآب به اندازه اختصاص دادیم ولی طبق ماده 29 قانون، تقسیم آب باغات  به عهده اداره کشاورزی است.مدیرعامل شبکه آبیاری درپاسخ به دیگرسئوال بنده دررابطه بانهرمتروکه آن اداره کنارمنصوریه درجاده قبرستان که لجنزارشده ومشکلات زیادی برای مردم به وجودآورده گفت:ازاین قسمت دیگراستفاده نخواهدشدوباید پرشود. دررابطه باراه اندازی قنات تاریخی منصوریه که حداقل1600سال قدمت داردودرسال 1230 توسط یکی از کلانتران بهبهانی بازسازی شدوتاچندسال پیش دایربودولی به علت نداشتن یک متولی مشخص ازکار افتادنیز بحثی پیش آمدکه ناتمام ماند. اما از آقای مهندس قول گرفتیم که دروقت دیگری جهتنتیجه گیری خدمت ایشان برسیم.لازم به یاد آوری است،این قنات که تنها بازمانده قابل استفاده از دوران ارجان است با مهندسی شگفت انگیزخودهنوز هم درآبیاری بلندترین زمینهای منطقه بدون پمپاژحرف اول را میزند. درپایان نشست خبرنگاران به اتفاق آقای مهندس سروری طراح ومجری طرح ازمحل عملیات دیدن کردند.عبورهمکاران ازحدود 1500 مترازقنات منحصربه فردمنصوریه درایران برای ایشان تازگی داشت تاجایی که بعضی آن را درردیف دیوارچین خواندندویکی ازدوستان هم گفت :جاداردبرای مدتی به عنوان یک اثرتاریخی درمعرض دید عموم قرار گیرد.مهندس سروری هنگام بازدید درمورد انتقال سنگهای ضدفرسایش بکاررفته درقنات ازدوردست به وسیله قاطر واقدامات صورت گرفته جهت باسازی  توضیحات کاملی ارائه نمودند.

 

بازدید خبرمگاران از قنات منصوریه بهبهان | خبرگزاری شهری بهبهان امروز | www.Behbahantoday.com | عکس:علیرضا(میلاد)شکری نسب
تعدادی از خبرنگاران در کنار مهندس حبیب سروری در قنات

/ 0 نظر / 2 بازدید