ادامه انتخاب چهارم و............

زنده یاد زارعی ازهمان ابتداچند کارمهم رادراولویت قرارداد.طرح توسعه سیمان،مشکلات درمانی ،رفع کمبودفضای اموزشی،تغییرسرپرست فرمانداری ،محرومیت زدایی ازروستاهاو......سرپرست فرمانداری که بانظرموافق حاج عابدی انتخاب شده بودودرکمک به او هم کم نگذاشت عوض شدولی جایگزین اوهم گزینه حاج زارعی نبود.وزیرکشوردولت اقای هاشمی ازهمان ابتداروی خوش به نمایندگان مجلس چهارم نشان نداد.با این حرکت سیاسی انتخاب مدیران ادارات هم که انتظارمیرفت ازهمفکران نماینده شهر باشند باچالش مواجه شد.ودیدیم که شهردار از دزفول،مدیر خدمات کشاورزی دزفول،فرمانداربوشهری و.....طبیعی است که رؤسای ادارات تابع مافوق خود یعنی فرماندارهستند.مرحوم زارعی که یک مدیرورزیده وصبور بود. هرچندسعی دربکارگیری مدیران بومی داشت ودراکثرادارات هم موفق شدامابین تمام مدیران نوعی همدلی به وجوداوردودرمجلس هم تواناییهای خودرابه ظهوررساند.تاجایی که کمتر طرح یالایحه ای به تصویب میرسیدکه دران نقش کلیدی نداشته باشدودیدیم که پس ازمدت کوتاهی ایشان عضو تاثیرگزارکمیسیون تلفیق بودجه شد.معمولاچنین نمایندگانی نزدوزرا اعتبار خاصی دارند.تامین بودجه وپیگیری مستمرایشان درتاسیس بیمارستان تامین اجتماعی،دانشگاه ازاد،تأمین بودجه برای توسعه فازدو سیمان،نوسازی مدارس ودبیرستانهای شهرکه نمونه بارزان دبیرستان شهیدمطهری بود،ساخت دبیرستان وراهنمایی دخترانه وابتدایی پسرانه درمنصوریه نتیجه تلاشهای ایشان درهمان سال اول بود.تأمین بودجه توسعه سیمان رابا دلار60تومانی به تصویب رساندولی باسهل انگاری مسؤلین وقت اجرای ان به تاخیر افتادونرخ ارزهای صنعتی که ان مرحوم بارها هشدار میدادکه من درمجلس میدانم چه میگذردزودترازآن استفاده کنید،اما توجه نکردندبه 175 تومان رسید.ایشان باز همت  تاکیدداشتند که نرخ ارز به این هم نمی ماندوبه 1000تومان میرسدزودتر اقدام کنید ولی بازهم سرمایه ملی بهبهان رافدای ........کردند.بن بست شکنی درنقاطی از شهرازجمله احداث خیابان ازمسجد سلطان محراب تاگود چهک منتهی به خیابان حضرت شاه فضل ازایده های ایشان بود.ایشان ازبنیان گذاران بیمارستان ولی عصربودندوبه هرشکلی ازتوقف کارآن جلوگیری میکردند.او خیلی تلاش مینمودتاآن وحت دوره انتخابت راحفظ کند اما عوامل گوناگونی که بعضأریشه تاریخی دارندمانع ازایجادوحدت ودرنهایت پیشرفت شهرمان هستند.گروه گرایی،سهم خواهی از نماینده،قومیت گرایی و........همواره آفت اتحادوپیشرفت بوده وهستند.درکشورهای پیشرفته رقابت هست،افشاگری وحتی تخریب هم هست اما تاروزانتخابات.فردای آنروزابتدانامزدهای بازنده پیشقدم می شوندوبه نماینده منتخب تبریک میگویندتامردم هم درکنارهم با فراموش کردن دوره انتخابات به کاروتلاش برای سازندگی درشهروکشورشان بپردازند.اماماازهمان فردای انتخابات دشمن قسم خورده هم می شویم.جالب اینجا است که همان گروه پیروزهم ازفردای انتخابات به چنددسته تقسیم می شوند. آن مرحوم نسبت به توسعه سیمان بسیار حساس بودند.البته حق هم داشتند.چون بزرگترین مجتمع صنعتی ودارای استعدادوظرفیت توسعه شرکت سیمان است.از نظر معدن ،آب،نزدیکی به سواحل صادراتی وکشورهای عراق ودیگر همسایگان مصرفی مادارای ممتازترین موقعیت هستیم.اما متاسفانه به دلایلی که یاد اوری انهانه تنها مشکلی راحل نمی کندبلکه فاصله هارابیشترمی نمایداین تلاشهابجایی نرسیدودامنه اختلافات گسترده ترومنجربه اتصاب یک مدیرغیر بومی برای شرکت سیمان شد.با نزدیک شدن به انتخابات مجلس پنجم وصف بندیهای جدید وکاندیدا شدن آقای مجتهدی وسردرگمی جناح چپ به تعبیران مقطع زمانی معادلات بهم خورد.

/ 2 نظر / 5 بازدید

دست دهملایی زمین خوار وشجاعپوریان قوم گرا برای مردم بهبهان آشکار شده است پس با پیوستن به صفوف مردمی در ساختن آینده شهرمان متحد شویم